Home ขนส่งฯ กำชับ ตรอ. ทั่วประเทศ คุมเข้มโควิด-19 ด้วยมาตรการ 8 ข้อ 4.2 นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทา

4.2 นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทา