360TRUCK  แพลตฟอร์มจองรถบรรทุกเที่ยวเปล่าออนไลน์ ที่ให้บริการ ทั่วประเทศ ซึ่งให้บริการแบบเหมาคัน ทั้งประเภท รถ 4 ล้อ รถ 6 ล้อ รถ 10 ล้อ รถพ่วง รถเทรลเลอร์ รถลากตู้ ที่มีเที่ยวเปล่า (Back haul) อยู่ทั่วประเทศ 360TRUCK มีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหารถเที่ยวเปล่า (Back haul) ที่เกิดขึ้นกับระบบ Logistics ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดย 360TRUCK เป็น tech startup logistics ของคนไทยที่ต้องการแก้ไขปัญหารถขนส่งเที่ยวเปล่าจึงร่วมกันเพื่อก่อตั้ง 360TRUCK และจากประสบการณ์ในการทำงานด้าน Logistics มายาวนานกว่า10ปี จึงเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมขนส่งเป็นอย่างดี 360TRUCK เป็นผู้นำในด้านการนำรถบรรทุกเที่ยวเปล่า (Back haul)

เพื่อการทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ห่วงโซ่อุปทานนี้ และยังทำให้ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น SMEs หรือ Corporate สามารถลดต้นทุนการขนส่งสินค้าได้ ประเภทรถที่ 360TRUCK ให้บริการ เป็นประเภทรถที่ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของการขนส่งได้ ตั้งแต่ สินค้าอุปโภค/บริโภค ที่นิยมใช้บริการรถเล็กเพื่อความคล่องตัวในการกระจายสินค้าไปถึงตามสาขา ทั่วประเทศ

สมัครสมาชิกฟรีได้ที่: https://mkt.360truck.co/BTfbS

สนใจอ่านข่าวสารดีๆต่อ: https://www.360truck.co/blogs/360truck/service-cargo-nationwide/

 🔸เจ้าของสินค้า (Shipper) ที่ต้องการใช้บริการรถเที่ยวเปล่า – แอดไลน์ @360shipper (มี@) หรือ คลิก https://mkt.360truck.co/BTfbS

 🔸ผู้ให้บริการขนส่ง (Carrier) ที่ต้องการนำรถมาหางาน – แอดไลน์ @360carrier (มี@) หรือ คลิก https://mkt.360truck.co/BTfbC

 

Facebook : https://mkt.360truck.co/BTfbP

Website : https://mkt.360truck.co/BTfbW

 

Advertisement