วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ด้วยความร่วมมือจาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดพิธีเปิดโครงการอบรม หลักสูตรระยะสั้น “นักจัดการโลจิสติกส์มืออาชีพด้านสินค้าเกษตรและอาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ” (Cold Chain) ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ผ่านรูปแบบออนไลน์ ZOOM

โดย ผศ.ดร.ธรินี มณีศรี คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมฯ นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารขององค์กรความร่วมมือฯ อาทิ ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ รองเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ,คุณจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ คุณวัลภา สถิรชวาล  ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนสาขาอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม

“การอบรมฯในครั้งนี้ ผู้จัดคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในทิศทางการค้า และระบบโลจิสติกส์ของไทยมากขึ้น สามารถนำความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปปรับใช้กับการเรียนหรือการทำงานเกี่ยวกับระบบการขนส่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ เพื่อให้ธุรกิจหรืองานของท่านสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง

สำหรับการอบรมหลักสูตร “นักจัดการโลจิสติกส์มืออาชีพด้านสินค้าเกษตรและอาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) เป็นการอบรมหลักสูตร ระยะสั้น 45 ชั่วโมง สำหรับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการอบรมผ่านรูปแบบ Online ฟรี  จัดอบรมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ โดยเริ่มอบรมในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม ถึง วันที่ 18 กันยายน 2564 ซึ่งผู้สอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรระยะสั้นสามารถใช้เป็นหนึ่งในคุณสมบัติการเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ได้

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement