วันนี้ (8 กันยายน 2564) นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการสัมมนาในรูปแบบ New Normal ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Streaming หัวข้อ “ตอบโจทย์ ตรงใจ ขนส่งปลอดภัย กับมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q Mark” ภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนากลยุทธ์สำหรับการยกระดับภาพลักษณ์ ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนน ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง กรมการขนส่งทางบก และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ประกอบการขนส่ง หน่วยตรวจประเมินอิสระ (IB) ผู้ตรวจประเมิน สำนักงานขนส่งจังหวัด และบุคคลทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมการสัมมนา

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้สร้างระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก หรือ มาตรฐาน Q Mark ซึ่งเป็นเพียงมาตรฐานเดียวในประเทศไทยที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อเป็นการรับรองคุณภาพสำหรับรถบรรทุก ในขณะนี้ มีผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจำนวน 411 ราย ผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark จะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการอย่างมีระบบ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการขนส่ง หมั่นดูแลรักษายานพาหนะอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับพนักงานขับรถที่มีทักษะและความพร้อมในการขนส่งอย่างปลอดภัย ส่งผลให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลงด้วย ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้วนั้น ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ว่าจ้าง ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกของประเทศไทยให้มีศักยภาพในการเติบโต และแข่งขันกับคู่แข่งจากต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น

การสัมมนาในวันนี้ มีการนำเสนอสรุปผลการศึกษาโครงการศึกษาและพัฒนากลยุทธ์สำหรับการยกระดับภาพลักษณ์ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ซึ่งจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งเข้าสู่ระบบมาตรฐาน Q Mark ให้มากยิ่งขึ้น กรมการขนส่งทางบก จึงมุ่งสื่อสารไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการรับรู้มาตรฐาน Q Mark รวมถึงการสร้างพันธมิตรทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จนนำมาสู่ความร่วมมือเพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดเสวนา ในหัวข้อ “การสร้างแบรนด์และการยกระดับภาพลักษณ์แบรนด์สำหรับการขนส่งทางถนนในยุคโควิด 19” เพื่อเป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก พร้อมปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และช่วยสร้างโอกาสในการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยคุณภาพมาตรฐานอย่างยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement