กรมเจ้าท่า ปรับปรุงเขื่อนป้องกันน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งบ้านหน้าสตน จังหวัดนครศรีธรรมราช รองรับยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม

พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลของจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ที่ผ่านมาพบปัญหาทั้งการกัดเซาะและทับถมของตะกอนชายฝั่ง สาเหตุมาจากคลื่นลมในฤดูมรสุมทำให้สภาพคลื่นลมในทะเลมีความสูงและรุนแรง เมื่อคลื่นเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งมีการพาตะกอนทรายจากแนวชายฝั่งออกไปทับถมเป็นสันดอนนอกชายฝั่งทำให้เกิดการกัดเซาะ รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ เช่น อิทธิพลน้ำขึ้น-น้ำลงของปากแม่น้ำ ความรุนแรงของกระแสน้ำ และปัจจัยที่เกิดสาเหตุจากมนุษย์อย่างการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบริเวณชายฝั่งทะเล เมื่อเกิดคลื่นขนาดใหญ่เข้ามากระทบชายฝั่งจึงเกิดการกัดเซาะได้ง่าย

คุณวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า แนวชายฝั่งทะเลของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประสบปัญหาการกัดเซาะตลอดแนวชายฝั่ง โดยมีระดับความรุนแรงและสาเหตุที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งการกัดเซาะชายฝั่งเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลที่เกิดขึ้นตลอดเวลาจากการกัดเซาะของคลื่นหรือลมตะกอนจากที่หนึ่งไปตกทับถมในอีกบริเวณหนึ่ง ทำให้แนวของชายฝั่งเดิมเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะบริเวณที่มีตะกอนเคลื่อนเข้ามาน้อยกว่าบริเวณที่มีปริมาณตะกอนเคลื่อนออกไป

“กรมเจ้าท่า ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้ดำเนินงานด้านการป้องกันแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่งมาอย่างต่อเนื่อง โดยสั่งการให้กองวิศวกรรม ออกแบบแนวควบคุมการกัดเซาะโดยเร่งด่วน พร้อมลงพื้นที่สำรวจศึกษาและออกแบบการก่อสร้างให้เหมาะสม และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อประชาชนในพื้นที่ให้น้อยที่สุด สำหรับโครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่บริเวณบ้านหน้าโกฏิ ถึงบ้านหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง”

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า ได้ทำการว่าจ้างบริษัทกิจการร่วมค้าเอส ซี จี 1995 & เค. พี. ซี. ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในรูปแบบเขื่อนกันคลื่น (breakwater) โดยการก่อสร้างในรูปแบบดังกล่าวจะช่วยชะลอความเร็วของน้ำที่เข้ากระทบชายฝั่ง โดยจะใช้หินก้อนขนาดใหญ่วางเป็นระยะๆขนานไปกับชายฝั่งและให้มีความสอดคล้องกับสภาพชายหาด ข้อดีคือทนต่อสภาพอากาศและความเสียหายไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษามาก

โดยระยะเวลาการดำเนินโครงการเริ่มเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนฯนอกชายฝั่ง ความยาว 20 เมตร จำนวน 8 ตัว ก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนฯนอกชายฝั่ง ความยาว 40 เมตร จำนวน 112 ตัว และก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนฯนอกชายฝั่ง ความยาว 50 เมตร จำนวน 11 ตัว ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 26

ทั้งนี้ การพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคมและกรมเจ้าท่าในการป้องกันการกัดเซาะตามแผนการบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับประเทศจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปัญหาการกัดเซาะของพื้นที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพของประชาชน เกิดเป็นการบริหารจัดการชายฝั่งอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

โดย…ยกล้อ

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement