ขนส่งฯ เปิดยื่นคำขออนุญาตประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางหมวด 3 สายที่ 842 อุบลราชธานี – ช่องจอม ตั้งแต่วันนี้ – 26 กรกฎาคม 2560

กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดเส้นทาง ในการเดินรถโดยสารประจำทางหมวด 3 สายที่ 842 เส้นทางวิ่งอุบลราชธานี – ช่องจอม เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางได้รับความสะดวกในการเดินทางยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาระบบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทางให้สามารถแข่งขันกับบริการขนส่งสาธารณะอื่นที่เกิดขึ้นใหม่ได้อย่างทัดเทียม สอดคล้องกับความเจริญ ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กรมการขนส่งทางบกจึงเปิดรับคำขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางสายดังกล่าว โดยเปิดให้ผู้ประกอบการขนส่งที่สนใจยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง ตั้งแต่วันนี้ – 26 กรกฎาคม 2560

การเปิดรับคำขอในเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด 3 เส้นทางสายที่ 842 เส้นทางวิ่งอุบลราชธานี – ช่องจอม กำหนดให้ใช้รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 (รถลักษณะมาตรฐาน 2) จำนวน 2 – 4 คัน เดินรถขั้นต่ำวันละ 4 เที่ยว (ไป 2 เที่ยว กลับ 2 เที่ยว) อัตราค่าโดยสารตลอดสาย 116 บาท โดยมีรายละเอียดเส้นทาง ดังนี้ เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานี ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 231 แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ผ่านตำบลห้วยขะยูง อำเภอกันทรารมย์ ถึงจังหวัดศรีสะเกษ แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220 ผ่านอำเภอวังหิน อำเภอขุขันธ์ แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหลายเลข 24 ถึงอำเภอสังขะ แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2283 ถึงบ้านด่าน แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 ไปสุดทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางช่องจอม รวมระยะทางตลอดสาย 193 กิโลเมตร

ผู้ประกอบการขนส่งที่สนใจ สามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน ได้แก่ สภาพของรถ การเป็นเจ้าของรถแผนด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม สถานที่เก็บซ่อมและบำรุงรักษารถ จุดพักรถต้นทางและปลายทาง แผนการให้บริการ แผนการจัดการเดินรถ แผนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถและผู้โดยสาร ฐานะความมั่นคงของผู้ขอ หรือประวัติการประกอบการขนส่งในอดีตเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

สามารถยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการขนส่งผู้โดยสารประจำทาง 2 ส่วนการขนส่งผู้โดยสารประจำทาง สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก จตุจักร โทร. 0-2271-8517 หรือสอบถามได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี โทร. 0-4528-3570 หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ โทร. 0-4451-1478 ในวันและเวลาราชการ

Advertisement