สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 ในระดับชมเชย ประเภทองค์กรภาครัฐ จากการเข้าร่วมรับการประเมินองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนเป็นปีแรก ซึ่งจัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 โดย สพพ. เป็น 1 ใน 31 องค์กรภาครัฐที่ได้รับรางวัลจากการประเมินองค์กรทั่วประเทศ ทั้งนี้ จากการที่กระบวนการทำงานของ สพพ. สอดคล้องกับหลักการด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ

โดย สพพ. ให้ความสำคัญกับการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านในทุกขั้นตอนการดำเนินโครงการ ตลอดจนการปลูกฝังให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งจะสามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนบรรลุเป้าประสงค์ของ สพพ. ในการสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญในภูมิภาค เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป

นอกจากนี้ การนำหลักสิทธิมนุษยชนมาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน ผลักดันให้ สพพ. ในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Development Partner) และประเทศไทยได้รับการยอมรับในการร่วมพัฒนาและสร้างการเติบโตในภูมิภาคอย่างทั่วถึงและยั่งยืน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้ประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศผู้กู้ของ สพพ. ให้ความสำคัญกับประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชนมากขึ้น และปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานภายใต้โครงการความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านของ สพพ. อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนับเป็นการยกระดับให้การดำเนินโครงการของ สพพ. มีมาตรฐาน และไม่ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน มุ่งไปสู่การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงสิทธิ์และเสียงของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังคำกล่าวของ คุณพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. “ทุกพลังทุกเสียงมีคุณค่า NEDA พร้อมรับฟัง หวังแก้ไขเพื่อนำไปสู่การพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน”

โดย…ยกล้อ

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

 

Advertisement