เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ดร.ทองอยู่ คงขันธ์ ประธานที่ปรึกษาสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไทยทุกชนิด ได้ปรับราคาสูงขึ้นอย่าง ต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน พบว่ามีปัญหาเรื่องโครงสร้างราคาน้ำมันที่ไม่เป็นธรรม และการบริหารจัดการเรื่องพลังงานของรัฐบาลที่ล้มเหลว สร้างภาระความเดือดร้อนแก่ประชาชน และผู้บริโภคน้ำมันทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งคาดเดาได้ว่ามีการสร้างทฤษฎีสมประโยชน์ระหว่าง กลุ่มธุรกิจพลังงานและทุนพลังงาน ทุกกลุ่มต่างได้ประโยชน์หมด แต่ประชาชนและผู้บริโภคน้ำมัน เสียประโยชน์ เสียหายตลอดระยะเวลา 6-7 ปี ที่ผ่านมาโดยไม่ได้รับการดูแลจากภาครัฐเท่าที่ควร น้ำมันดีเซลเป็นปัจจัยหลักของต้นทุนของการลงทุนทุกประเภท ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและด้านโลจิสติกส์ มีผลต่อเนื่องถึงการพัฒนาประเทศ ที่ทำให้ต้นทุนโลจิสติกส์สูงถึง 14.1 % เมื่อเทียบกับ GDP ของประเทศ (อ้างถึงข้อมูลปี 2563)

สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย และประชาชนผู้บริโภคน้ำมันมีความเห็นพ้อง กันว่า การที่รัฐบาลและกระทรวงพลังงานไม่ได้เข้ามาบริหารจัดการ ควบคุม กำกับ ดูแล เรื่อง ราคาน้ำมันให้มีความเป็นธรรมโดยปล่อยให้ผู้ผลิต โรงกลั่น และผู้จำหน่ายปรับขึ้นราคา โดยไม่ คำนึงถึงผลกระทบและความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ, วิกฤตไวรัสโควิด-19, วิกฤตอุทกภัย ฯลฯ

จึงได้ยื่นหนังสือถึงท่านรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เพื่อขอ เข้าพบและหารือประเด็นราคาน้ำมันเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 หลังจากที่กระทรวงพลังงานมีมติ ที่ประชุม กบง. เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 และขอทราบผลการ พิจารณาภายใน 7 วัน หลังจากมติ กบง. มีผลบังคับใช้

และเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ท่านรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พลังงาน ได้เชิญผู้แทนสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเข้าพบเพื่อรับฟังปัญหาความ เดือดร้อน ข้อเรียกร้องและมาตรการการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และจะนำข้อมูลดังกล่าวนำเสนอต่อ ท่านนายกรัฐมนตรีต่อไป

โดย สหพันธ์ฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม TRUCK POWER ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เพื่อสื่อประชาสัมพันธ์ให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นและ เพิ่มกิจกรรมต่างๆ ในลำดับต่อไป เพื่อให้รัฐบาลได้พิจารณาปรับเปลี่ยนนโยบาย โดยมี กิจกรรมดังต่อนี้

1.กิจกรรม TRUCK POWER และภาคประชาชน ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เป็นการ รวมตัวของรถบรรทุก โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 รูปแบบ

1.1บนถนนสายหลัก จำนวน 4 เส้นทาง (ตามเอกสารแนบ) มีรถบรรทุกเข้าร่วมนับร้อยคัน

1.2ในพื้นที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งของสมาคม และสถานประกอบการ จำนวน 3 เส้นทาง

2.หยุดเดินรถและงดให้บริการด้านการขนส่งกว่า 10 % ของจำนวนรถที่วิ่งงานอยู่ในปัจจุบัน ในทุกเขตพื้นที่ทั่วประเทศ ทุกชนิด กำหนดระยะเวลา 7 วัน และจะเพิ่ม ปริมาณการหยุดรถให้บริการมากขึ้นตามลำดับ ในทุกๆ สัปดาห์ จนกว่าจะหยุด ให้บริการทั้งหมด ยกเว้น ผู้ประกอบการที่มีสัญญางานผูกพัน และมีบทปรับถ้างดการ ให้บริการ

3.มีความจำเป็นต้องปรับอัตราค่าขนส่งเพิ่มไม่เกินร้อยละ 10 ของอัตราค่าขนส่งปัจจุบัน จากฐานราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกไม่เกิน 25 บาท / ลิตร โดยกำหนดฐานจาก ระยะทาง 100 กิโลเมตร เพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่ารัฐบาลจะรับเงื่อนไข และข้อเสนอแนะของภาคประชาชน ผู้ประกอบการขนส่ง และผู้บริโภคน้ำมัน

4.จะเริ่มดำเนินมาตรการความเข้มข้นเป็นลำดับหลังจากวันสิ้นสุดมติ กบง. คือ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 เพื่อให้ภาครัฐได้รับทราบถึงความเดือดร้อนและผลกระทบต่อ ประชาชนและผู้ประกอบการขนส่งภายใต้กลไก Demand / Supply อย่างแท้จริง โดยการดำเนินกิจกรรมต่างๆ จะทำให้มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนผู้ใช้บริการ และ ผู้บริโภคสินค้าน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ดังนี้

– กิจกรรม TRUCK POWER ภาคประชาชน วิ่งล้อมเมือง

– กิจกรรม TRUCK POWER ภาคประชาชน วิ่งผ่าเมือง

– กิจกรรม TRUCK POWER ภาคประชาชน จอดรอบเมือง

5.จะหารือร่วมกับสมาชิก และภาคีเครือข่ายทุกเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อยื่น ข้อเสนอและข้อเรียกร้อง แนวทางแก้ไขกับองค์กรวิชาชีพอื่นๆ อาทิเช่น สมาคม, สมาพันธ์, สภาอุตสาหกรรม (สอท.), สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สภาผู้ส่งสินค้า ทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ฯลฯ องค์กรที่มีแนวคิด และได้รับผลกระทบหรือ ได้รับความเดือดร้อนมีภาระค่าใช้เพิ่มขึ้นจากนโยบายของภาครัฐ กรณี “ยิงนกใน กรง” มีผลบังคับและสร้างภาระให้กับประชาชนมากเกินไป ในสภาวะวิกฤตต่างๆ ดังที่ ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน “#อย่าให้ประชาชนหมดความอดทน

6.สุดท้ายคงต้องพึ่งศาลปกครอง เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภคน้ำมันและ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส จากการบริหารจัดการหรือนโยบาย ภาครัฐที่ล้มเหลวและสร้างภาระให้กับประชาชน โดยการปรับราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอย่าง ไม่เป็นธรรม ซึ่งสาเหตุอาจจะมาจากโครงสร้างภาษีสรรพสามิตและโครงสร้างราคา น้ำมันที่เอาเปรียบผู้บริโภค วาระซ่อนเร้นเรื่องการกำหนดราคาและราคาผลิตภัณฑ์ที่ ไม่เป็นธรรมอย่างร้ายแรง

7.อยากกราบวิงวอน พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ช่วยปรับลดราคาน้ำมัน ดีเซลเหลือ 25 บาท / ลิตร เป็นเวลา 1 ปี เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายครัวเรือน และความ เดือดร้อนของประชาชนและผู้บริโภคน้ำมัน, เพิ่มการเดินทาง, เพิ่มการท่องเที่ยว ภายในประเทศ, เพิ่มการใช้จ่ายและการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งสามารถสร้างเม็ด เงินและการหมุนเวียนเศรษฐกิจภายในประเทศและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ มากกว่า 240,000 ล้านบาท/ปี ที่รัฐบาลได้จากภาษีสรรพสามิตน้ำมันแบบไม่เป็นธรรม – เพิ่มนักท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยในการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

– ให้คนไทยมีความสุขกันทั้งประเทศ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ที่จะมาถึงภายใน 2 เดือนนี้ หลังจากให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤตไวรัส โควิด-19 มาเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา เพราะประชาชนและ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, แพทย์, พยาบาล เหนื่อยล้าเต็มที่แล้วอย่าให้ประชาชนสิ้น หวังและหมดกำลังใจ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

 

Advertisement