Home ก.พลังงานไม่รับปากคุมราคาดีเซล 25 บาท/ลิตร หลังรถบรรทุกรวมตัวเรียกร้อง อ้างยังไม่มีรัฐบาลไหนทำได้ รถบรรทุกประท้วงน้ำมันแพงก.พลังงานไม่รับปากคุมราคาดีเซล 25 บาทลิตร หลังรถบรรทุกรวมตัวเรียกร้อง (2)

รถบรรทุกประท้วงน้ำมันแพงก.พลังงานไม่รับปากคุมราคาดีเซล 25 บาทลิตร หลังรถบรรทุกรวมตัวเรียกร้อง (2)

รถบรรทุกประท้วงน้ำมันแพง ก.พลังงานไม่รับปากคุมราคาดีเซล 25 บาทลิตร หลังรถบรรทุกรวมตัวเรียกร้อง (2)

รถบรรทุกประท้วงน้ำมันแพงก.พลังงานไม่รับปากคุมราคาดีเซล 25 บาทลิตร หลังรถบรรทุกรวมตัวเรียกร้อง (2)