เรียกร้องประเด็นราคาน้ำมันดีเซล

สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย พร้อมสมาชิกจัดแถลงข่าวเรื่อง มาตรการยกระดับการเรียกร้องประเด็นราคาน้ำมันดีเซลปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องของภาคประชาชน ในวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องแคทรียา โรงแรมรามา การ์เด้นส์ถนนวิภาวดี-รังสิตกรุงเทพมหานคร โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ด้วยสถานการณ์ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไทยทุกชนิด ได้ปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 –ปัจจุบัน พบว่ามีปัญหาเรื่อง โครงสร้างราคาน้ํามันที่ไม่เป็นธรรม,การบริหารจัดการเรื่องพลังงานของรัฐบาลที่ล้มเหลว, สร้างภาระความเดือดร้อนแก่ประชาชนและผู้บริโภคน้ำมันทางตรงและทางอ้อม ซึ่งมีตัวละครหลายตัวที่สร้างทฤษฎีสมประโยชน์ ระหว่างกลุ่มธุรกิจพลังงานและกลุ่มทุนพลังงาน ทุกกลุ่มได้ประโยชน์หมด แต่ประชาชนและผู้ใช้น้ำมันเสียประโยชน์ เสียหายตลอดเวลา 6-7 ปี ที่ผ่านมาโดยไม่ได้รับการดูแลจากภาครัฐเท่าที่ควร น้ำมันดีเซลเป็นปัจจัยหลักของทุกต้นทุน ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและด้านโลจิสติกส์ มีผลต่อเนื่องถึงการพัฒนาประเทศ ที่ทําให้ต้นทุนโลจิสติกส์สูงถึง 14.1 % เมื่อเทียบกับ GDP (ข้อมูล ปี 2563) ของประเทศ

1 พ.ย.นี้ รถบรรทุกหยุดวิ่งทั่วประเทศ เหตุรัฐเมินปรับราคาน้ำมัน

สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย และประชาชนผู้บริโภคน้ำมันเห็นว่า การที่รัฐบาล โดยเฉพาะกระทรวงพลังงานไม่ได้เข้ามาบริหารจัดการ ควบคุม กํากับ ดูแล เรื่องราคาน้ํามันให้มีความเป็นธรรมและปล่อยให้ผู้ผลิต โรงกลั่น และผู้จําหน่ายปรับขึ้นราคา โดยไม่คํานึงถึงผลกระทบและความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ, วิกฤตไวรัสโควิด-19, วิกฤตอุทกภัยฯลฯจากมติ กบง. ลงวันที่  20ตุลาคม  2564 ยกเลิกมติ กบง. ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564และกลับไปใช้ผลิตภัณฑ์น้ํามันแบบเดิม โดยที่ประชุมได้มีมติ “ตรึงราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็วไม่เกิน 30บาท/ลิตร” สร้างความไม่พอใจต่อภาคประชาชน และผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับผลกระทบ จึงมีการร่วมประชุมหารือ มีมติให้ดําเนินการตามข้อเรียกร้อง ข้อเสนอแนะและมาตรการที่นําเสนอไปแล้ว

โดยมีมาตรการต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้

1.จัดกิจกรรม TRUCK POWER SEASON II เป็นการรวมตัวของภาคประชาชนและผู้ประกอบการขนส่งในรูปแบบใหม่ มีรถบรรทุกเข้าร่วมมากกว่า 1,000 คัน รถยนต์ส่วนบุคคลในเส้นทางที่กําหนด ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยมีแผนการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า

2.หยุดเดินรถและงดให้บริการด้านการขนส่ง 20% ของจํานวนรถที่วิ่งงานอยู่ในปัจจุบันในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ในกรอบระยะเวลาหนึ่ง โดยจะมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ใช้บริการหรือองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง

3.มาตรการและกิจกรรม TRUCK POWER SEASON II จะมีความเข้มข้นมากขึ้นเพื่อสะท้อนความเดือดร้อนและผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนและผู้ประกอบการขนส่งแบบผสม เช่น กิจกรรม TRUCK POWER ภาคประชาชนแบบล้อมเมืองและแบบผ่าเมือง เหล่านี้เป็นต้น

4.จะยื่นหนังสือแจ้งไปยังองค์กรอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการ ที่เป็นห่วงโซ่อุปทานต่อเนื่องซึ่งกันและกันทุกองค์กร ภายใน 2 สัปดาห์ หลังวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ถึงเหตุผลความจําเป็นที่ต้องอธิบายขยายผลที่ต้องดําเนินกิจกรรม หรือมาตรการต่างๆ

5.จะยื่นหนังสือแจ้งประธานกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ทราบความเดือดร้อน ผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการขนส่งกรณี“การตรึงราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็วที่ 30บาท/ลิตร” ในวิกฤติต่างๆ ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม ในทุกมิติ ทุกประเด็น หลังเปิดสมัยประชุมสภาฯ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

6.จะยื่นหนังสือข้อร้องเรียน ข้อเรียกร้อง ข้อเสนอแนะ ต่อนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการพลังงานแห่งชาติ (กพช.) หรือเพื่อขอเข้าพบประชุมชี้แจง หารือในประเด็นต่างๆ ที่ประชาชนและผู้ประกอบการขนส่ง ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนกรณีน้ำมันราคาแพงสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยวันที่ 27ตุลาคม 2564

ข่าวก่อนหน้านี้

 

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement