มื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง น้อมนำบุญร่วมกับสื่อมวลชนออนไลน์จากส่วนกลาง ประกอบด้วย www.UCDnews.com ,www.ThaiMOTnews.com, www.closeupthailand.com, www.thaimungnews.com, www.thaitimenews.com, www.theBangkoktimes.com, www.biztodaynews.com, www.siamcoverage.com, www.thesiamese.net , นายจักรี โสพา ผู้สื่อข่าวสายคมนาคม, www.siamturakij.com ,นายชัยวัฒน์ เกษสม ผู้สื่อข่าวสายคมนาคม เวบไซต์ www.trjournalnews.com และกองบรรณาธิการ BUS & TRUCK เป็นเจ้าภาพ

โดยในครั้งนี้มีนายคงฤทธิ์ วงศ์ปัญญา หัวหน้าหมวดทางหลวงจุน แขวงทางหลวงพะเยา กรมทางหลวง ทำหน้าที่ประธานฝ่ายฆราวาสในการทอดถวายกฐินสามัคคีเพื่อสร้าง “วิหารแห่งธรรม” วัดเชียงยืน ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา โดยพระครูอดุลสุนทรการ เจ้าคณะอำเภอจุน ในฐานะเจ้าอาวาส ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมคณะกรรมการวัด และนายพิษณุกร จันธิมา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านปางป้อมหมู่ 4 พร้อมด้วยนางทัตติยา มณีกาศ เจ้าของตลาดรุ่งเจริญทรัพย์ สี่แยกปางป้อมและสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมในพิธี

สำหรับกฐินสามัคคีในครั้งนี้ได้รับแรงศรัทธาสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างวิหารจากหลายฝ่าย ประกอบด้วย บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์, นายสังวรณ์ ลิปตพัลลภ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด, นายวรงค์ วงศ์วรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แพร่ธำรงค์วิทย์ จำกัด, นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม, นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัทสมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่, นายยู เจียรยืนยงพงศ์ อดีตประธานสหพันธ์การขนส่งรถบรรทุกอาเซียน, นายดาวิน หยาง นายกสมาคมการค้าอาเซียน-จีน

ศ.ดร.อมร พิมานมาศ นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย,นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง, นายสิทธิชัย บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการฝ่ายบริการสินค้า การรถไฟแห่งประเทศไทย , ผศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, รศ.วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, นายอธิภู จิตรานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) นายสุรณเดช ธูปะวิโรจน์ วิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง การรถไฟแห่งประเทศไทย, นายแก่นวิทย์ วงศ์ชูศิริ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสาคร, นางสาวลักขณา พงษ์ประพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มเอ็น ซี กรุ๊ป ทั้งนี้รวมยอดเงินกฐินอย่างไม่เป็นทางการจำนวน 761,359 บาท

Advertisement