คุณวิไลรัตน์  ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
เป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Bangkok Travel Demand Survey) เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน64 ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร โดยมีหน่วยงานภายในและภายนอกสังกัด กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมสัมมนา กว่า 100 คน

คุณวิไลรัตน์ กล่าวว่า สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้จัดทำโครงการศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Bangkok Travel Demand Survey) โดยการจัดทำฐานข้อมูลในแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (extended Bangkok Urban Model : eBUM) สำหรับการวางแผนและเสนอแนะนโยบายด้านการขนส่งและจราจร
เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการ และพฤติกรรมการเดินทางของคน การขนส่งรถบรรทุกสินค้า (Travel Demand Survey) และนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรให้สอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถวิเคราะห์สภาพการจราจรบนโครงข่ายการเดินทาง
ในปัจจุบันและอนาคต เพื่อใช้วางแผนการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
ต่อสาธารณะ

รวมถึงการเสนอแนะนโยบายด้านการขนส่งและจราจร การนำแบบจำลองไปใช้ในการวิเคราะห์โครงการต่างๆ และใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนางวิไลรัตน์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการศึกษาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสำรวจความต้องการการเดินทางและพฤติกรรมการเดินทางของคนและการขนส่งสินค้า พัฒนาแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงไป และศึกษาวิเคราะห์
ความต้องการการเดินทางและพฤติกรรมการเดินทางของคนและการขนส่งสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งวิเคราะห์สภาพการจราจรบนโครงข่ายการเดินทางของคนและการขนส่งสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและพื้นที่ที่มีอิทธิพลต่อพื้นที่ศึกษาในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งเสนอโครงการหรือมาตรการด้านการขนส่งและจราจรที่ควรพัฒนา

รวมทั้งเพื่อจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการขนส่งและจราจรเพื่อการวางแผนการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร ทั้งนี้ ในการศึกษาโครงการดังกล่าว ได้กำหนดพื้นที่ศึกษาของแบบจำลองในเบื้องต้นจะครอบคลุมพื้นที่เขตเมืองของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งครอบคลุมพื้นที่ศึกษาให้มีความเจาะจงเฉพาะพื้นที่เขตเมือง และครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าตามแผน (M-MAP) และรถไฟฟ้าสายสีแดงส่วนต่อขยายในอนาคต ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา และฉะเชิงเทรา ครอบคลุม 77 อำเภอ 489 ตำบล รวมพื้นที่ประมาณ 6,630 ตารางกิโลเมตรซึ่งมีระยะเวลาดำเนินงานทั้งสิ้น 16 เดือน และมีขอบเขตของงานโดยสรุป ดังนี้

การศึกษา รวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาและการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบายด้านการขนส่งและจราจรและนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลการศึกษาและการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และทบทวนแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (eBUM) และพฤติกรรมการเดินทางในระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

การสำรวจ วิเคราะห์ความต้องการการเดินทาง และพฤติกรรมการเดินทางของคนและ
การขนส่งสินค้า ประกอบด้วย 1.การเสนอแนวคิดการสำรวจการเดินทาง (Travel Demand Survey) และการเลือกรูปแบบการเดินทาง เพื่อการพัฒนาแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยกำหนดจำนวนตัวอย่าง สุ่มสำรวจข้อมูลครัวเรือน ในเบื้องต้นไม่น้อยกว่า 70,000 ครัวเรือน และพิจารณาการนำข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ เข้ามาประกอบและเพิ่มประสิทธิภาพการสำรวจเพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชากา 2.สำรวจวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง และการเลือกรูปแบบการเดินทางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง และ 3.สำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลการเดินทางของรถบรรทุกขนส่งสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างสุ่มสำรวจไม่น้อยกว่า 10,000 ตัวอย่างในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า

รูปพื้นที่ศึกษาตามขอบเขตการปกครองการพัฒนาและประยุกต์ใช้แบบจำลองด้านการขนส่งและจราจร ประกอบด้วย 1.ออกแบบพัฒนาโครงสร้างแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรในระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2.วิเคราะห์และพัฒนาแบบจำลองสำหรับการเดินทางในปีฐานและปีอนาคต โดยแสดงรายละเอียดที่มาของข้อมูล และกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบการจราจรจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปรียบเทียบกับสภาวะก่อนการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 3.ศึกษาวิเคราะห์สภาพการจราจรบนโครงข่ายการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปัจจุบันและอนาคต และเสนอโครงการหรือมาตรการด้านการขนส่งและจราจรที่ควรพัฒนาตามความจำเป็นและเหมาะสม

4.นำเสนอวิธีการประยุกต์ใช้แบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 5.จัดทำข้อเสนอแนวคิด การสำรวจข้อมูลการเดินทางและการขนส่งสินค้า และแผนการพัฒนาแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจร ที่เหมาะสมในแต่ละระดับ 6.จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศจากการศึกษาโครงการ และจัดทำรายงานข้อมูลการเดินทางและการขนส่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในรูปแบบรายงานประจำปี และ 7.ปรับปรุงคุณภาพและบำรุงรักษาสิทธิการใช้ชุด Software (User Licenses) ให้เป็นปัจจุบันและครอบคลุมการบำรุงรักษาสิทธิหลังสิ้นสุดสัญญาอย่างน้อย 1 ปี

คุณวิไลรัตน์ กล่าวตอนท้ายว่า งานสัมมนาฯ ที่ สนข. จัดขึ้นในวันนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการตลอดจนรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงคมนาคม รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาโครงการ สามารถใช้ฐานข้อมูลระบบขนส่งและจราจรที่เป็นฐานข้อมูลเดียวกันในการวางแผนการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม
ลดความซ้ำซ้อน ส่งผลให้การดำเนินโครงการลงทุนของภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผลจากการสัมมนาครั้งนี้
สนข. จะได้นำข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะไปประกอบการศึกษาเพื่อให้การศึกษามีความสมบูรณ์ และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ข่าวที่น่าสนใจ

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement