รูปพื้นที่ศึกษาตามขอบเขตการปกครอง

สนข. จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (Bangkok Travel Demand Survey)