บริการจัดส่งด่วน (Express Delivery) คือ บริการการจัดส่งของภายในเวลาที่รับผิดชอบได้ อย่างรวดเร็ว โดยการจัดส่งในที่นี้หมายรวมถึง การจัดส่งจดหมาย พัสดุ และรายการอื่นๆ ไปยังบุคคลหรือ หน่วยงานตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้รวมถึงการรับ แยก ขนส่ง และการส่งมอบด้วย ทั้งนี้ ถือว่าบริการ Express Delivery เป็นบริการย่อยของบริการโลจิสติกส์ และการดำเนินงานของ Express Delivery ก็ถือเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์แบบบูรณาการ

 

ขนส่งด่วนของจีน เติบโตไม่หยุด!

โดยในช่วง 5 – 6 ปีที่ผ่านมานี้ บริการ Express Delivery ของจีนมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่าง รวดเร็ว ตามสถิติของสำนักงานไปรษณีย์แห่งชาติจีน (State Post Bureau of The People’s Republic of China) เปิดเผยว่า ในปีค.ศ. 2014 จีนมีปริมาณธุรกรรม Express Delivery จำนวน 13,960 ล้านชิ้น โดย วันที่มีปริมาณธุรกรรม Express Delivery สูงสุดมีมากถึง 1 ล้านชิ้น และในปีนั้นจีนได้แซงหน้าประเทศ สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรก จนกลายเป็นประเทศที่มีขนาดของการให้บริการ Express Delivery ใหญ่ที่สุดในโลก

สำหรับปริมาณธุรกรรม Express Delivery ของจีนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ค.ศ. 2010 – 2020) พบว่ามีการ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 36.3 เท่า โดยมีรายได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น 15.3 เท่า ขณะที่ตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2021 พบว่าจีนมีปริมาณธุรกรรม Express Delivery จำนวน 98,050 ล้านชิ้น ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ พบว่ามีการควบรวมกิจการ และการปรับโครงสร้าง บริการโลจิสติกส์เป็นจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาบริการ Express Delivery โดยเฉพาะ การที่บริษัทชั้นนำแถวหน้าของบริการ Express Delivery ได้ทำการขยายธุรกิจ และเครือข่ายอย่างต่อเนื่องไม่ ว่าจะเป็นการควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้าง และการแสวงหาความร่วมมือกับพันธมิตรรายใหม่ๆ

ไม่เพียง เท่านั้น ยังพบว่า บางบริษัทในธุรกิจบริการอื่นยังได้ขยายธุรกิจเข้ามาในบริการ Express Delivery โดยวิธีควบ รวมกิจการเช่นกัน ซึ่งทำให้รายได้ของผู้ประกอบการในธุรกิจบริการ Express Delivery ของจีนเติบโตได้อย่าง รวดเร็ว สอดคล้องกับข้อมูลที่ปรากฏว่าตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2021 บริษัทที่ให้บริการ Express Delivery ในจีนมีรายได้ 941,470 ล้านหยวน หรือประมาณ 4.99 ล้านล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา (อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน เท่ากับ 5.3 บาท)

 

แนวโน้มการพัฒนาของอุตสาหกรรม Express Delivery

ในอนาคตบริการ Express Delivery ของจีนจะได้รับอานิสงส์จากการขยายตัวของเศรษฐกิจ ในระดับมหภาคของประเทศ การพัฒนาภาคกลาง และภาคตะวันตก และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของการค้า อีคอมเมิร์ซที่จะสนับสนุนการเติบโตของบริการ Express Delivery ให้ยังคงมีทิศทางที่ดี

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัย ที่ช่วยหนุนให้บริการ Express Delivery ของจีนมีทิศทางการเติบโตที่สดใสในอนาคต ดังนี้

 1) การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของการค้าอีคอมเมิร์ซ ช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรม Express Delivery อย่างต่อเนื่อง โดยพบว่าตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2021 จีนมียอดค้าปลีกสินค้าอุปโภค บริโภครวมกว่า 39.96 ล้านล้านหยวน หรือประมาณ 211.79 ล้านล้านบาท และในช่วงเวลาเดียวกันจีนมียอด ค้าปลีกออนไลน์คิดเป็นมูลค่ากว่า 11.87 ล้านล้านหยวน หรือประมาณ 62.91 ล้านล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.4 (YoY) ซึ่งมูลค่าค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะยอดค้าปลีกออนไลน์ที่มีมูลค่า และการ ขยายตัวที่สูง จะช่วยส่งเสริมให้บริการ Express Delivery มีความจำเป็นและเป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มมาก ขึ้นตามไปด้วย

2) การปรับปรุงระบบการขนส่งของจีนที่ครบวงจรอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการพัฒนา บริการ Express Delivery โดยพบว่าในอนาคตจีนจะสร้างเครือข่ายการขนส่งที่มีความสมบูรณ์ และครบวงจร ทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายรถไฟด่วน และเครือข่ายทางด่วนทางหลวง และการเพิ่มประสิทธิภาพ เครือข่ายการขนส่งทางอากาศ ตลอดจนพัฒนาการให้บริการของการบินพลเรือน และทางรถไฟของจีน ซึ่งสิ่ง เหล่านี้จะช่วยสนับสนุนการขยายเครือข่ายของบริการ Express Delivery ของจีนให้สามารถให้บริการได้อย่าง กว้างขวาง และครบวงจรมากยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาความสามารถในการให้บริการ Express Delivery ในการขนส่งที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

 

ประเทศไทยได้อะไรจากการพัฒนาขนส่งด่วนของจีน

อย่างไรก็ตาม การเติบโตแบบก้าวกระโดดของบริการ Express Delivery ของจีน และแนวโน้มการพัฒนา ในอนาคต ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการไทยในหลายด้าน เช่น

1) ผู้ประกอบการไทยสามารถส่งออกสินค้าเข้าสู่ตลาดจีนได้อย่างกว้างขวางในหลาย พื้นที่และมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากเครือข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ต่างๆ และผลพวงจากการพัฒนา ของการค้าอีคอมเมิร์ซในจีน และ Cross-Border e-Commerce ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายตัว อย่างรวดเร็วของจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในการชอปปิงออนไลน์โดยพบว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี ค.ศ. 2021 นี้ จีนมีบัญชีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในการช้อปปิงออนไลน์ถึง 812 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 80.3 ของจำนวนผู้ใช้ อินเทอร์เน็ตทั้งหมด ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญที่ทำให้ปริมาณ Express Delivery ขยายตัวเพิ่มขึ้น และ ยังช่วยสนับสนุนให้สินค้าไทยสามารถกระจายและเข้าถึงทุกพื้นที่ในจีนมากขึ้น ซึ่งจะช่วยยกระดับการแข่งขัน และเพิ่มขีดความสามารถในการขยายตลาดในจีนของผู้ประกอบการไทยให้กว้างขวาง และมีเสถียรภาพมากขึ้นด้วย

2) ผู้ประกอบการไทยสามารถเลือกใช้บริการจัดส่งสินค้าที่มีความหลากหลาย และสามารถ ควบคุมต้นทุนการขยายธุรกิจในตลาดจีนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการขยายตลาดส่งออกเข้าสู่ประเทศ จีนได้ทั้งช่องทางการส่งออกระหว่างประเทศแบบปกติ หรือการส่งออกผ่านช่องทาง Cross-Border e-Commerce โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการไทยหลายรายได้เข้ามาลงทุนด้วยตนเอง หรือร่วมลงทุนกับพันธมิตรในจีน รวมถึง การขยายคลังสินค้าแบบ Cross-Border e-Commerce ในหลายพื้นที่ของประเทศจีน จึงทำให้สินค้าไทยมี โอกาสขยายตัว และสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคชาวจีนได้มากขึ้นตามไปด้วย

อ้างอิงข้อมูลจาก : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองชิงต่าว

เรื่องที่น่าสนใจ :

โดย…ยกล้อ

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

 

Advertisement