กรมทางหลวง โดย สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1421 สายเชียงราย – อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล – อ.ขุนตาล ตอน 1 และตอน 2 แล้วเสร็จ ระหว่าง กม.19 – กม.48 ระยะทางยาวประมาณ 29 กิโลเมตร ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ให้ทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง

ทางหลวงหมายเลข 1421 สายเชียงราย – อ.ขุนตาล ที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย เป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงแนวใหม่ขนาด 4 ช่องจราจรต่อเนื่องจาก จ.เชียงราย เป็นเส้นทางหลักในการเดินทางไปยังสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 4 และรองรับการคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (R3A) ไทย – ลาว – จีน (คุณหมิง) กรมทางหลวงได้พิจารณาถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ โดยพัฒนาทางหลวงให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาเซียน จึงได้ทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1421 ตอน เชียงราย – อ.ขุนตาล แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 3 ตอน แล้วเสร็จแล้ว 2 ตอน เหลือเพียงอีก 1 ตอน คือ ช่วง บ.หัวดอย – บ.ใหม่มงคล ระยะทางอีกเพียง 19 กม. ก็จะมีความยาวครบตลอดทั้งสาย 48 กม.

ทางหลวงสายนี้มีจุดเริ่มต้นโครงการที่ กม.0 ของทางหลวงหมายเลข 1152 บริเวณบ้านหัวดอย ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย สิ้นสุดโครงการที่ กม.48 ของทางหลวงหมายเลข 1020 บริเวณบ้านใหม่พัฒนา อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ลักษณะการก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางพิเศษ 4 ช่องจราจร ตลอดแนวเส้นทาง ประกอบด้วย ช่องจราจรกว้าง 3.5 เมตร ข้างละ 2 ช่องทาง ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร เกาะกลางแบบกดเป็นร่อง กว้าง 9.1 เมตร  โดยบางช่วงใช้เกาะกลางแบบยก กว้าง 5.1 เมตร พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง งบประมาณ 2,415,263,091 บาท

โครงการดังกล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการคมนาคมขนส่งบนโครงข่ายทางหลวงที่สำคัญระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ให้มีความสะดวก ปลอดภัยในการใช้งาน มีความรวดเร็ว และลดเวลาในการเดินทาง รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ช่วยรองรับการเดินทางจากสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 อ.เชียงของ – ห้วยทราย ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในพื้นที่โครงการและภาพรวมของประเทศทั้งในด้านเกษตร การบริการ การค้า การอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยว กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

Advertisement