วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ที่กระทรวงพลังงาน สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม TRUCK POWER FINAL SEASON พลังคนรถบรรทุกร่วมภาคประชาสังคม และพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ เกี่ยวกับ โครงสร้างราคาน้ำมันที่ถูกต้อง เป็นธรรม แก่ประชาชน

โดย สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ได้อ่านแถลงการณ์ต่อสาธารณะชน ดังนี้

ด้วยสถานการณ์ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไทยทุกชนิด ได้ปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 – ปัจจุบัน พบว่ามีปัญหาเรื่อง โครงสร้างราคาน้ำมันที่ไม่เป็นธรรม และการบริหารจัดการ เรื่องพลังงานของรัฐบาลที่ล้มเหลว สร้างภาระความเดือดร้อนแก่ประชาชน และผู้บริโภคน้ำมันทางตรงและทางอ้อม ซึ่งมีตัวละครหลายตัวที่สร้างทฤษฎีสมประโยชน์ ระหว่างกลุ่มธุรกิจพลังงานและกลุ่มทุนพลังงาน ทุกกลุ่มได้ประโยชน์หมด แต่ประชาชนและผู้ใช้น้ำมันเสียประโยชน์ตลอดเวลา 6-7 ปี ที่ผ่านมาโดยไม่ได้รับ  การดูแลจากภาครัฐเท่าที่ควร น้ำมันดีเซลเป็นปัจจัยหลักของทุกต้นทุน ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและด้านโลจิสติกส์ มีผลต่อเนื่องถึงการพัฒนาประเทศด้านการลงทุน ภาคการผลิตและภาคบริการ ที่ทำให้ต้นทุนโลจิสติกส์สูงถึง 14.1% เมื่อเทียบกับ GDP (ข้อมูล ปี 2563) ของประเทศ

ตลอดระยะเวลา 5 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 สหพันธ์ฯ และภาคประชาชนได้จัดกิจกรรมสะท้อนความเดือดร้อนผ่านสื่อมวลชนทุกระบบ ให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันแพง ทำหนังสือไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ กบง. ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 และประชุมหารือเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ กบง. ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ประชุมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ยื่นหนังสือถึง ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่  4 พฤศจิกายน 2564     ประชุมคณะกรรมการ กพช. (วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564) และมีมติ ปรับลดการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จากเดิม 10 สตางค์/ลิตร (เหลือ5 สตางค์/ลิตร) อนุมัติให้กองทุนกู้เงินเพิ่มเพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพ ระดับราคา จำนวน 40,000 ล้านบาท อย่างอื่นเหมือนเดิม

จากมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564  สหพันธ์ฯ ได้ประชุม เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 มีมติไม่เห็นด้วยกับมติ กพช. ทั้ง 2 กรณีเพราะไม่ได้ตอบโจทย์ข้อเรียกร้อง และลดผลกระทบหรือลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแต่ประการใด โดยที่ประชุมได้มีมติ “ตรึงราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วไม่เกิน 30 บาท/ลิตร” สร้างความไม่เป็นธรรมต่อภาคประชาชน และผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง มีการจัดกิจกรรม Truck Power Season II เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ผลจากการ จัดกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ภาครัฐยังไม่มีการตอบสนอง ไม่มีการช่วยเหลือ หรือแก้ไขปัญหาใดๆ อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นธรรม ดังนั้น สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยและสมาคมขนส่งสินค้า รวม 10 สมาคมทั่วประเทศจึงมีมติจัดกิจกรรม Truck Power Final Season เพื่อให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงสร้าง ราคาน้ำมันแก่ประชาชนผู้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้รับทราบ

มาตรการข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะ

1.ต้องลดภาษีสรรพสามิตลง ในช่วงราคาน้ำมันดิบในตลาด ราคาน้ำมันสำเร็จรูปสิงคโปร์เพิ่มสูงขึ้น

2.ต้องปรับโครงสร้างราคาน้ำมันให้เป็นธรรมกับประชาชนและผู้บริโภค

3.รัฐบาลต้องประหยัดการใช้งบประมาณเท่าที่จำเป็นและงบประมาณแบบผูกพันเป็นภาระ อาทิเช่น โครงการจัดซื้อจัดหาอาวุธ เป็นต้น มิใช่บอกให้ประชาชนประหยัดการใช้พลังงาน

4.ขอความร่วมมือจากประชาชนผู้บริโภคน้ำมัน ให้นำรถมาจอดบนถนนและเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชนเพื่อประหยัดพลังงานทุกวันเสาร์/ของสัปดาห์ จนกว่ารัฐบาลจะปรับลดภาษี

5.ต้องปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานทันที เนื่องจากบริหารราชการล้มเหลวไร้ความสามารถ ขาดประสิทธิภาพ

6.ปรับอัตราค่าขนส่งเพิ่ม 10-20% ตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแบบการค้าเสรีและกลไกตลาด

7.ยกเลิกการนำไบโอดีเซล B100 มาผสมกับน้ำมันดีเซล เป็นระยะเวลา 1 ปี

8.ยกเลิกการอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากโรงกลั่นของประเทศสิงคโปร์ แต่ให้ใช้ราคาน้ำมันสำเร็จรูป จากโรงกลั่นประเทศไทยแทน

9.ลดภาษีสรรพสามิตลงให้เหลือ 10 บาท/ลิตร และลดภาษีอื่นๆ ลงด้วย เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี

10.กรณีมีความจำเป็นต้องปรับราคา ต้องปรับราคาน้ำมันสำเร็จรูปขายปลีก 2 ครั้ง/เดือน เพื่อรักษาเสถียรภาพของต้นทุนสินค้าและบริการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement