Home ผู้เชี่ยวชาญแนะ ผู้ประกอบการขนส่งควรนำเทคโนโลยีลงทุนในธุรกิจ ดึงดูดคน Gen Z ผู้เชี่ยวชาญแนะ ผู้ประกอบการขนส่งควรนำเทคโนโลยีลงทุนในธุรกิจดึงดูดคน Gen Z

ผู้เชี่ยวชาญแนะ ผู้ประกอบการขนส่งควรนำเทคโนโลยีลงทุนในธุรกิจดึงดูดคน Gen Z