รถบรรทุกล็อกตู้บรรทุกสินค้า (Twist-Lock) (3)

รถบรรทุกไม่ล็อกตู้บรรทุกสินค้า (Twist-Lock)