ปัจจัยที่ส่งผลให้การบริหารองค์กรประสบความสำเร็จ ซึ่งหนึ่งในปัจจัยเหล่านี้ก็คือประสิทธิภาพ แต่ก็ยังมีองค์ประกอบอื่น ๆ ที่จะต้องนำมาเป็นส่วนประกอบและเป็นตัวช่วยในการทำให้แผนไปสู่การปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์โลจิสติกส์ในด้านใดก็สามารถนำแนวคิดหลักของ 7s ของMcKinsey มาเป็นกรอบแนวคิดในการพิจารณาและวางแผนเพื่อการกำหนดกลยุทธ์ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยจะเกิดจากความสัมพันธ์ของปัจจัย 7 ประการ ดังนี้

1. กลยุทธ์ (Strategy) เป็นการวางแผนการปฏิบัติการขององค์กรเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก โดยจะต้องตอบคำถามว่า องค์กรอยู่ที่ไหน มีเป้าหมายอะไร พันธกิจของเราคืออะไร ใครเป็นผู้รับบริการจากเรา เป็นต้น หากมีการจัดการวางกลยุทธ์ที่ดี ซึ่งจะช่วยให้องค์กรกำหนดและพัฒนาข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยทำให้บุคลากรภายในองค์กรเข้าใจทำตามใช้ความพยายามไปในทิศทางที่กำหนดก็จะประสบผลสำเร็จได้

2. โครงสร้าง (Structure) เป็นการวางโครงสร้างขององค์กรที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ขนาดของการควบคุม การรวมอำนาจ การกระจายอำนาจของผู้บริหาร ซึ่งโครงสร้างขององค์กรมีอยู่หลายแบบ เช่น โครงสร้างตามหน้าที่ ตามผลิตภัณฑ์ ตามลูกค้า ตามภูมิศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนี้ การจัดวางโครงสร้างองค์กรที่ดีจะมีส่วนช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ำซ้อนหรือความขัดแย้งในหน้าที่ ช่วยให้บุคลากรได้ทราบขอบเขตงานความรับผิดชอบ มีความสะดวกในการติดต่อสื่อสารประสานงาน

3. ระบบ (System) เป็นรูปแบบวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดระบบการทำงาน ระบบบัญชี/การเงิน ระบบการจัดซื้อจัดหา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการติดตามและประเมินผล

4. รูปแบบ (Style) เป็นรูปแบบวิธีการจัดการที่มีการปฏิบัติงานและเป็นแบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมองค์กรและความเป็นผู้นำของผู้บริหารที่จะมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร

5. บุคลากร (Staff) นับได้ว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จอย่างมาก ดังนั้น องค์กรและผู้บริหารจะต้องจัดวางคนให้เหมาะสมกับงานโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถกับตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่การวางแผนอัตรากำลัง การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาบุคลากร การจ่ายค่าตอบแทน การประเมินผล ตลอดจนการธำรงรักษา

6. ทักษะ (Skill) เป็นความรู้ความสามารถทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ทักษะด้านอาชีพ และทักษะความถนัด/ชำนาญพิเศษ โดยผ่านการส่งเสริมหรือสะสมผ่านการเรียนรู้การทำงานภายในองค์กร ซึ่งเป็นความสามารถที่โดดเด่นขององค์กรกว่าคู่แข่งขัน หรือมีผลงานที่ดีกว่าคู่แข่งขัน

7. ค่านิยมร่วม (Shared Value) สิ่งนี้จะต้องกำหนดโดยสมาชิกขององค์กร โดยตั้งปรัชญาและค่านิยมเพื่อปลูกฝังให้แก่สมาชิกและยึดถือร่วมกัน ซึ่งค่านิยมร่วมจะเป็นแนวคิดรากฐานของการสร้างธุรกิจและทิศทางในอนาคตของธุรกิจและผู้บริหาร

จากปัจจัย 7 s จะเห็นถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ทั้ง 7 ประการ ซึ่งมีผลทำให้องค์กรธุรกิจประสบความสำเร็จ ดังนั้น การดำเนินธุรกิจในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันกันมากขึ้น สิ่งหนึ่งที่เจ้าของธุรกิจจะต้องรู้เขารู้เรา โดยต้องหมั่นตรวจทั้งเขาเราอย่างสม่ำเสมอ และตรวจสอบความต้องการของลูกค้าด้วย รวมถึงคำนึงถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบกับกลยุทธ์ที่ตั้งไว้.

Advertisement