นครชัยแอร์ ชูจุดแข็ง “พนักงาน” คือทรัพยากรที่สำคัญที่สุด เผยทิศทางการบริหารผ่าน สถาบันพัฒนาบุคลากรและการขนส่ง เพื่อสร้างองค์กรสู่ความยั่งยืนระดับสากล

คุณเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า ในฐานะที่นครชัยแอร์เป็นผู้นำด้านการขนส่งผู้โดยสารที่มีคุณภาพ มีทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน ด้วยระบบการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ดำเนินงานพร้อมกับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สอดรับกับพันธกิจของบริษัทฯ

โดยเมื่อปี 2547 ได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรและการขนส่ง รองรับความต้องการในการพัฒนาบุคลากรภาคการขนส่ง ทั้งภายใน และภายนอกบริษัทฯ ซึ่งสถาบันพัฒนาบุคลากรและการขนส่งทำหน้าที่ค้นหาและจัดทำหลักสูตรในการจัดอบรมร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกบุคลากรที่ตรงกับลักษณะงานที่รับผิดชอบ สอดคล้องกับ หัวใจของการทำธุรกิจของนครชัยแอร์ ซึ่งถือว่า “พนักงาน” เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด การพัฒนาศักยภาพพนักงานเพื่อส่งเสริมด้านทัศนคติ มุมมองการทำงานอย่างมีความสุข และได้เป้าหมายเป็นพื้นฐานการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ที่ผ่านมามีผู้ผ่านการอบรมจากสถาบันพัฒนาบุคลากรและการขนส่งแบ่งเป็นบุคลากรในบริษัทฯ ในปี 2558 ผ่านการอบรมจำนวน 1,312 คน จากพนักงานทั้งหมด 1,440 คน และในปี 2559 มีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 1,342 คน จากพนักงานทั้งหมด 1,478 คน โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายให้พนักงานทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90% ของพนักงานทั้งหมดในทุก ๆ ปี

และในปีปัจจุบันมีพนักงานเข้าอบรมไปแล้วไม่น้อยกว่า 50% ของพนักงานทั้งหมด โดยแบ่งเป็นหลักสูตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และหลักสูตรเพื่อความเชี่ยวชาญงานเฉพาะด้าน เพิ่มทักษะการทำงาน เช่น หลักสูตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถ เทคนิคการขับรถปลอดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล (จัดอบรมพนักงานขับรถทุกคน), หลักสูตรเพื่อการสร้างมาตรฐานพนักงานต้อนรับบนรถ การบริการที่เหนือชั้น (จัดอบรมพนักงานต้อนรับบนรถทุกคน), หลักสูตรเพื่อความเชี่ยวชาญงานเฉพาะด้าน เช่น ช่างซ่อมบำรุง (อบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท ผู้ผลิต ฯลฯ

นอกจากนี้ นครชัยแอร์ ยังได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐ และเอกชน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หน่วยงานต่าง ๆ มากกว่า 23 หน่วยงาน อาทิเช่น สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 31 ร่วมอภิปราย ในหัวข้อ กลยุทธ์ความปลอดภัยในการดำเนินงานขนส่ง และอีก 16 หน่วยงาน เข้าศึกษาดูงานที่ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด อาทิ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสำนักงาน ก..โดยมี นักบริหารการคมนาคมระดับกลาง (นบก)” รุ่นที่ 12 เข้ารับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ นวัตกรรมการให้บริการ (เป็นสถิติตั้งแต่ปี 2558 ถึง ปัจจุบัน)

คุณเครือวัลย์ ยังกล่าวต่อว่า นครชัยแอร์ ภูมิใจที่มีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทางด้านการขนส่ง และยกระดับมาตรฐานการให้บริการต่อสาธารณะ เนื่องจากบุคลากรเป็นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนนำพาความสำเร็จมาสู่องค์กร สามารถติดตามรายละเอียดข่าวสารเกี่ยวกับนครชัยแอร์ ได้ที่ Facebook Page นครชัยแอร์ สามารถจองตั๋วผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ได้ที่ NCA Social Booking ทำรายการผ่าน Line@ พิมพ์ @nakhonchaiair หรือผ่าน Facebook พิมพ์ @nakhonchaiair.official (Messenger) และ Call Center 1624 ตั้งแต่เวลา 06:00 – 23:00 .ทุกวัน

Advertisement