อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของโลจิสติกส์ที่ผู้ประกอบการต้องรู้เกี่ยวกับ Bonded Warehouseในโลกโลจิสติกส์นอกจากกระบวนการผลิต การกระจายสินค้า และการขนส่งอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญคือคลังสินค้าโดยคลังสินค้าก็มีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นคลังสินค้าแบบส่วนตัวหรือคลังสินค้าแบบสาธารณะก็ล้วนเป็นสถานที่สำคัญในการจัดเก็บสินค้าเพื่อกระจายไปยังบริษัท ห้าง หรือร้านค้าเพื่อจำหน่ายได้ แต่วันนี้ Bus&Truck จะพาทุกคนไปรู้จักกับคลังสินค้าอีกหนึ่งประเภทที่สำคัญเช่นกัน โดยเฉพาะในกรณีที่นำเข้า-ส่งออกระหว่างประเทศ ที่ผู้นำเข้าและส่งออกรวมถึงผู้ประกอบการต้องรู้ นั่นคือคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือ Bonded Warehouse โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

ทำความรู้จักกับ Bonded Warehouse

คลังสินค้าทัณฑ์บนเป็นคลังสินค้าที่ดำเนินการโดยบริษัทเอกชนในต่างประเทศภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานศุลกากรของประเทศนั้น ข้อได้เปรียบหลักของมันคือการเลื่อนการชำระภาษีศุลกากร เช่นเดียวกับคลังสินค้ามาตรฐาน คลังสินค้าทัณฑ์บนช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดเก็บสินค้าได้ใกล้ชิดกับลูกค้าต่างประเทศมากขึ้น เพื่อการจัดส่งที่รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมีข้อดีคือผลักดันให้มีการชำระภาษีศุลกากรจนกว่าสินค้าจะถูกปล่อยออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน เหมาะกับการใช้จัดเก็บสินค้านำเข้าหรือส่งออกเป็นหลัก

Bonded Warehouse

โดยคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปต้องเป็นรัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ หรือบริษัท รวมทั้งห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนและมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง โดยผลการดำเนินงานตามที่ปรากฏในงบการเงิน ไม่มียอดขาดทุนสะสม ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. สถานที่ขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา ต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท หรือมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วในจำนวนที่อธิบดีเห็นว่าเหมาะสมกับประเภทกิจการ
 2. สถานที่ขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อื่นนอกเหนือจากข้อ 1 ต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท หรือมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วในจำนวนที่อธิบดีเห็นว่าเหมาะสมกับประเภทกิจการ
 3. กรณีตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท หรือมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ในจำนวนที่อธิบดีเห็นว่าเหมาะสมกับประเภทกิจการ
 4. มีกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิ์ในการใช้พื้นที่ที่ขอจัดตั้งโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือในกรณีที่ดินที่ขอจัดตั้งมีการจดทะเบียนจำนอง ผู้รับจำนองจะต้องมีหนังสือยินยอมให้ดำเนินการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนได้
 5. ไม่เคยมีประวัติการกระทำความผิดอย่างร้ายแรงตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรย้อนหลัง 3 ปีนับแต่วันยื่นคำขอ ทั้งนี้ การกระทำความผิดอย่างร้ายแรงตามกฎหมาย ให้หมายความถึง การกระทำความผิดใด ๆ ก็ตามที่กฎหมายได้บัญญัติให้ต้องรับโทษจำคุกรวมอยู่ด้วย
 6. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประเภทที่ได้ยื่นขออนุญาต
 7. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประเภทที่ได้ยื่นขออนุญาต เว้นแต่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้วก่อนวันยื่นคำขอรับอนุญาตเกิน 3 ปี และกรณีผู้ยื่นคำขอเป็นนิติบุคคล ผู้บริหารของนิติบุคคลต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวด้วย

 

ประเภทของคลังสินค้าทัณฑ์บน

 • คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อเก็บของในคลังสินค้าทัณฑ์บน
 • คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป
 • คลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว
 • คลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับอู่ซ่อมหรือสร้างเรือ
 • คลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับเก็บน้ำมัน
 • คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อแสดงและขายของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน
 • คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร
 • คลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับจัดแสดงหรือนิทรรศการ
 • คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรบนเที่ยวบิน
 • คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดกับของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน
 • คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า
 • คลังเสบียงทัณฑ์บน

อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของโลจิสติกส์ที่ผู้ประกอบการต้องรู้เกี่ยวกับ Bonded Warehouse

สิทธิประโยชน์คลังสินค้าทัณฑ์บน

ยกเว้นการเก็บอากรขาเข้าและอากรขาออก แก่ของที่ปล่อยออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ ไม่ว่าจะปล่อยออกไปในสภาพเดิมที่นำเข้า หรือในสภาพอื่น แต่ไม่รวมถึงการนำของในราชอาณาจักรที่ต้องเสียอากรขาออกเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนและได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรในสภาพเดิม

ยกเว้นการเก็บอากรขาเข้าและอากรขาออก แก่ของที่ปล่อยออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บน หากเป็นการโอนเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนอื่น หรือจำหน่ายให้แก่ผู้นำของเข้า ตามมาตรา 29 หรือ ผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรหรือกฎหมายอื่น ให้ถือว่าเป็นการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ในเวลาที่ปล่อยของนั้นออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บน และการรับของที่ได้โอนหรือจำหน่ายดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการนำเข้ามาในราชอาณาจักร หรือนำเข้าสำเร็จในเวลาที่ปล่อยของนั้นออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บน

 

ผู้ประกอบการหรือผู้นำเข้าส่งออกที่ต้องการตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือต้องการใช้คลังสินค้าประเภทนี้ ควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน แต่นอกจากคลังสินค้าทุกอย่างที่เกี่ยวกับธุรกิจก็ควรศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบเช่นเดียวกับการเลือกรถขนส่งที่ควรเลือกที่ตอบโจทย์การขนส่งที่ดีที่สุด ถ้าคุณยังตัดสินใจไม่ได้เราขอแนะนำ CP FOTON ALL NEW CP FOTON AUMARK FLEX รถบรรทุก 4 ล้อ ที่พร้อมตอบทุกโจทย์การขนส่งของคุณ มาพร้อมพื้นที่การบรรทุกซึ่งมากกว่ารถกระบะทั่วไปถึง 78% สมรรถนะที่เหมาะกับทุกการใช้งาน ให้กำลังสูง ด้วยรอบบิดที่ต่ำกว่า ขับง่าย สะดวก และยังประหยัดน้ำมันอีกด้วย สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการตัดสินใจได้ที่นี่  www.cpfoton.co.th

 

 

 

อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก :

www.bdc.ca

www.customs.go.th

 

 

 

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

 

โดย…เวโย

 

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

 

 

 

 

 

Advertisement