กรมทางหลวงชนบทพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนท้องถนนให้เหนือกว่าที่เคย รองรับการปรับความเร็วจำกัดไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

กรมทางหลวงชนบทพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนถนนราชพฤกษ์และถนนนครอินทร์  รองรับการปรับความเร็วจำกัดไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามกฎกระทรวงคมนาคมและเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

โดยกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม เริ่มดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงชนบทรองรับการปรับความเร็วจำกัดไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อเป็นการปรับพฤติกรรมการขับขี่และส่งเสริมให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะปฏิบัติตามกฎจราจร เพิ่มความมั่นใจในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งจะส่งผลให้ลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุให้น้อยลง ตามกฎกระทรวงคมนาคมและเป็นไปตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท

จากที่กระทรวงคมนาคมได้ประกาศกฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ. 2546 โดยกำหนดบังคับแก่ทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่มีทางเดินรถ ซึ่งได้แบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่ 2 ช่องจราจรขึ้นไป มีเกาะกลางถนนแบบกำแพง และไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนน ตามที่ผู้อำนวยการทางหลวงประกาศ โดยกำหนดให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งมีรายละเอียดตามที่กฎกระทรวงกำหนด

ทั้งนี้ ในส่วนของถนนที่อยู่ในความดูแลของ ทช. ซึ่งได้พิจารณาแล้วว่า มีความพร้อมเป็นเส้นทางหลักที่รองรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพมหานครกับภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศจำนวน 2 สายทาง ได้แก่ ถนนทางหลวงชนบทสาย นบ.3021 (ถนนราชพฤกษ์) ระหว่าง กม. ที่ 17+000 – 42+200    ระยะทาง 25.2 กิโลเมตร และถนนทางหลวงชนบทสาย นบ.1020 (ถนนนครอินทร์) ระหว่าง กม. ที่ 0+000 – 12+400 ระยะทาง 12.4 กิโลเมตร รวมระยะทางดำเนินการ 37.6 กิโลเมตร โดย ทช. ได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 โครงการ ดังนี้

  1. งานติดตั้งเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง งานป้ายจราจร งานป้ายจราจรแขวนสูง งานติดตั้งระบบขนส่งอัจฉริยะ ระบบควบคุมการใช้ช่องจราจรบนทางหลวง ระบบควบคุมการใช้ความเร็วจำกัดแต่ละช่องจราจร ระบบแนะนำการใช้ความเร็วแบบปรับเปลี่ยนได้ และระบบสำรวจข้อมูลสภาพอากาศ ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน 92.960 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2565 นี้
  2. งานก่อสร้างติดตั้งกำแพงคอนกรีตแบบ Single Slope Barrier บนทางหลวงชนบท ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน 157.500 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงต้นปี 2566

 

เมื่อทั้งสองโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จะช่วยในการปรับพฤติกรรมการขับขี่และสื่อสาร ให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามที่กฎกระทรวงกำหนดความเร็วฯ กำหนดไว้ ซึ่งนอกจากจะกำหนดให้ใช้ความเร็วไม่เกิน  120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ช่องจราจรขวาสุดยังกำหนดให้ใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง นอกจากนี้การติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยนั้น ยังช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุในลักษณะยานพาหนะเสียหลักข้ามช่องจราจรได้เป็นอย่างดีอีกด้วย สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมกันภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เป็นกองทุนสร้างเสริมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนที่มีภารกิจในการเสริมสร้างมาตรฐานระบบการขนส่งทางถนนอย่างปลอดภัย เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานทั้งหมด

กระทรวงคมนาคม

ที่มา : ประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคม

 

 

 

อ่านข่าวอื่นเกี่ยวกับกรมทางหลวง คลิ๊กที่นี่

 

โดย… เวโย

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

 

Advertisement