กระทรวงคมนาคม ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาพร้อมแผนฟื้นฟูกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา/แผนฟื้นฟูกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา/แผนฟื้นฟูกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น.  ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เข้าร่วมการประชุม

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมติดตามแนวทางการดำเนินการแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการของ ขสมก. ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ กระทรวงคมนาคมจึงได้จัดให้มีการประชุมติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา/แผนฟื้นฟูกิจการของ ขสมก. ทั้งนี้ ผู้แทน ขสมก. ได้นำเสนอแผนขับเคลื่อนกิจการองค์การ (BMTA Moving Plan) โดยมุ่งเน้นการเป็นองค์การยุคใหม่เพื่อการเดินทางที่สร้างความพอใจให้กับทุกคน ภายใต้คอนเซปต์

 B : Better พอใจ M : Modern ใหม่ T : Transport เดินทาง A : for All

กระทรวงคมนาคม ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาพร้อมแผนฟื้นฟูกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

เพื่อทุกคน ประกอบด้วย ประเด็นการจัดทำแผนฟื้นฟู  6 ด้าน ได้แก่

1  สภาพรถโดยสาร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสัญญาซ่อมบำรุงรถโดยสาร การจัดหารถโดยสารที่มีขนาดเหมาะสมมาให้บริการ การปรับปรุงสภาพรถ (Refurbish) ให้พร้อมใช้บริการ และการเปลี่ยนรถโดยสาร (Conversion) เป็นรถพลังงานไฟฟ้า

  1. ระบบบริหารจัดการ โดยการบริหารต้นทุนการจัดเก็บค่าโดยสาร การปรับเส้นทางเดินรถให้มีความสอดคล้องกับแนวเส้นทางรถไฟฟ้า การรับสมัครพนักงานที่มีความหลากหลาย ทั้งรูปแบบพนักงานประจำและพนักงานสัญญา การปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความกระชับ การจัดทำแผนดำเนินงานที่มีส่วนร่วมจากหลากหลายหน่วยงาน รวมทั้งการสร้างการยอมรับการเป็นองค์กรบริการสาธารณะที่มุ่งเน้นการให้บริการ
  2. ภาพลักษณ์ โดยการประชาสัมพันธ์การเปิดให้ประชาชนแบ่งปันประสบการณ์ตรงจากการใช้บริการ รวมทั้งการสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในองค์การเพื่อเสริมสร้างเรื่องราวดี ๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์การ
  3. เทคโนโลยี โดยการมุ่งเน้นการใช้งานเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนา Application ของ ขสมก. การสร้างฐานข้อมูลลูกค้าและผู้โดยสาร (Customer Persona) และการเร่งเพิ่มสัดส่วนการใช้งานบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์
  4. แหล่งรายได้อื่น โดยการปรับเปลี่ยนการจัดเก็บค่าโดยสารแบบเหมาจ่ายรายเดือน และเร่งรัดการเพิ่มรายได้จากการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพาณิชย์ สำหรับพื้นที่ที่มีศักยภาพ เช่น อู่บางเขน อู่มีนบุรี เป็นต้น
  5. แหล่งเงินทุน โดยมีรูปแบบการจัดหารถที่มีความหลากหลาย เช่น การซื้อ การเช่า การจ้างวิ่ง การให้บริการของรถร่วมบริการ การให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม (PPP)

กระทรวงคมนาคม ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาพร้อมแผนฟื้นฟูกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ซึ่ง ขสมก. จะได้เร่งจัดทำรายละเอียดแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. ต่อไป

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับทราบผลการดำเนินการและมีข้อสั่งการให้ ขสมก. ดำเนินการดังนี้

  1. จัดทำ Action Plan แผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. ฉบับปรับปรุงใหม่ โดยจัดลำดับความสำคัญ (Priority) และจำแนกเป็นระยะ ๆ (Phasing) ให้มีความชัดเจน
  2. เน้นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรในเชิงบวก โดยอาจให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Third Party หรือ Influencer เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์และเป็นแรงผลักดัน ในการขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

 

ที่มา : ประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคม

 

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

 

โดย…เวโย

 

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

 

 

 

 

Advertisement