การส่งสินค้าทางบกจากในประเทศออกไปสู่ต่างประเทศเป็นการขายที่ขยายตลาดไปสู่สากล เป็นการขายบริการและสินค้าที่มีมาอย่างยาวนาน โดยผู้ส่งสินค้าจะถูกเรียกว่า “ผู้ส่งออก” ซึ่งการส่งออกสินค้าสินค้าที่ถูกต้องควรปฎิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบตามที่กรมศุลกากรของประเทศนั้น ๆ กำหนด โดยของประเทศไทยมีขั้นตอนดังนี้

1. การยื่นใบขนสินค้าขาออก

ผู้ส่งออกจะต้องจัดทำข้อมูล ใบขนสินค้าขาออก (กศก. 101/1) ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกำหนด โดยจะต้องจัดทำข้อมูลใบขนฯ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งมายังระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร ก่อนขนย้ายของมายังด่านศุลกากร (ที่จะส่งของออก) เมื่อระบบตรวจสอบข้อมูลที่ส่งมาแล้ว หากไม่พบข้อผิดพลาด ระบบจะแจ้งเลขที่ใบขนสินค้าขาออกไปยังผู้ส่งออก เพื่อดำเนินการชำระค่าภาษีอากร (ถ้ามี) และทำการขนย้ายของไปยังด่านศุลกากรเพื่อรับการตรวจปล่อยต่อไป

1.1 ข้อมูลที่ใช้ประกอบการยื่นใบขนสินค้าขาออก
– บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
– บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List)
– ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต (กรณีเป็นของต้องจำกัดหรือสินค้าที่ต้องควบคุมการส่งออก)

1.2 การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกมายังระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร ทำได้ 4 ช่องทาง
– ส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกด้วยตนเอง โดยจะต้องลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการศุลกากรกับกรมศุลกากรก่อน
– ให้ตัวแทนส่งออกเป็นผู้ส่งข้อมูลแทน
– ให้เคาน์เตอร์บริการเป็นผู้ส่งข้อมูล
– ยื่นใบขนสินค้าขาออกในรูปแบบเอกสาร พร้อมทั้งแบบรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้าขาออก (ใบนําคีย์) ณ ด่านศุลกากรที่ส่งออก

2. การชำระค่าภาษีอากร

เมื่อผู้ยื่นข้อมูลใบขนสินค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรและได้รับการตอบกลับเลขที่ใบขนสินค้าแล้ว จะต้องดำเนินการชำระค่าภาษีอากร (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมศุลกากรให้เรียบร้อยก่อนไปดำเนินการรับการตรวจปล่อย

ซึ่งสามารถชำระค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียมศุลกากรได้ 3 ช่องทางดังต่อไปนี้

– ชำระด้วยตนเองที่หน่วยรับชำระเงินทุกแห่งของกรมศุลกากร ทั้งในรูปแบบเงินสด บัตรภาษี บัตรเดบิต บัตรเครดิตหรือเช็คของผู้ประกอบการที่มีธนาคารค้ำประกันและได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากร

– ชำระในระบบ e-Payment คือ การชำระเงินค่าภาษีอากรพร้อมกับการส่งข้อมูลใบขนสินค้า (ตัดยอดบัญชีธนาคารตามที่ได้แจ้งไว้)

–  ชำระในระบบ e-Bill Payment คือ การใช้เอกสารของกรมศุลกากร (เช่น ใบขนสินค้า ใบสั่งเก็บ) ซึ่งมี QR Code, Bar Code หรือเลขอ้างอิง ไปชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร, Internet Banking, ATM, ช่องทางอื่น ๆ ของธนาคารหรือตัวแทนรับชำระเงินที่ทำข้อตกลงกับกรมศุลกากร (เคาน์เตอร์เซอร์วิสของ 7-11 และ บิ๊กซี)

3. การส่งข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้าขาออก

เมื่อผู้บรรจุสินค้าลงในยานพาหนะเรียบร้อยแล้ว ผู้ส่งออกต้องทำข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้าตามมาตรฐานที่กำหนด แล้วส่งข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มายังระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร หากระบบตรวจสอบแล้วไม่พบข้อผิดพลาด จะกำหนดเลขที่ใบกำกับการขนย้ายสินค้าแล้วตอบกลับไปยังผู้ส่งของออกเพื่อทำการขนย้ายต่อไป ซึ่งการส่งข้อมูลข้างต้นจะต้องทำก่อนการขนย้ายของมายังด่านศุลกากรที่จะส่งของออก

โดยในการจัดทำข้อมูลใบกำกับดังกล่าว ผู้ส่งออกจะต้องทำข้อมูลใบกำกับตามบัญชีสินค้าที่ทำการบรรจุจริงเป็นรายยานพาหนะที่ใช้ขนย้าย และให้ใช้ใบกำกับการขนย้ายสินค้าหรือเลขที่ใบกำกับดังกล่าวเป็นบัญชีสินค้า (แบบ ศ.บ.3) สำหรับแสดงต่อเจ้าพนักงานศุลกากรที่ด่านพรมแดนก่อนนำยานพาหนะผ่านเขตแดนทางบกออกไปนอกราชอาณาจักร

ส่งออกสินค้า

4. การตรวจสอบและตัดบัญชีใบกำกับการขนย้ายสินค้า

เมื่อทำการบรรจุสินค้าและส่งข้อมูลใบกำกับการขนย้ายเรียบร้อยแล้ว ผู้ส่งออกจะต้องควบคุมยานพาหนะมายังด่านศุลกากรที่จะส่งของออก ให้แจ้งเลขที่ใบกำกับการขนย้ายต่อเจ้าพนักงาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและตัดบัญชีใบกำกับการเคลื่อนย้าย พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าขาออกที่ระบุไว้ในใบกำกับ และดำเนินการตามคำสั่งการตรวจตามผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบคอมพิวเตอร์ ดังนี้

– คำสั่ง “ยกเว้นการตรวจ (Green Line)” สามารถติดต่อเจ้าพนักงานศุลกากรเพื่อนำยานพาหนะไปยังด่านพรมแดนเพื่อผ่านเขตแดนทางบกออกไปนอกราชอาณาจักรได้ทันที

– คำสั่ง “ให้เปิดตรวจ (Red Line)” จะต้องติดต่อเจ้าพนักงานศุลกากรเพื่อทำการตรวจสอบของก่อนนำยานพาหนะไปยังด่านพรมแดน

 

เพิ่มเติม:

หากเป็นการส่งของออกที่ไม่เยอะตามแนวชายแดน มูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท และไม่เป็นของที่ต้องเสียภาษีอากร ของต้องห้าม หรือต้องกํากัดในการส่งออกและไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเว้นแต่ภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ผู้ส่งออกยื่นใบแจ้งรายละเอียดสินค้าขาออก (กศก.153) ต่อพนักงานศุลกากร ที่ด่านพรมแดน จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว หรือจุดผ่อนปรนทางการค้าก็ได้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำสินค้าออก

อ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติมจาก: ecs-support.github.io, customs.go.th

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

โดย…เทลเลอร์

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

 

 

Advertisement