กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินการสำรวจและออกแบบทางหลวง และถนนผังเมืองรวม จังหวัดเลย เพื่อเพิ่มศักยภาพสายทาง รองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเขตเมือง และสนับสนุนการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเลย

คุณจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และโฆษกกระทรวงฯ กล่าวว่ากระทรวงคมนาคมได้กำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาการให้บริการระบบขนส่ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง โดยดูแลรักษา ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงสายหลักและสายรองให้ครอบคลุมทั่วภูมิภาค สำหรับจังหวัดเลย เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น อุทยานแห่งชาติภูเรือ อำเภอภูเรือ พระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย เป็นต้น มีถนนสายหลัก คือ ทางหลวงหมายเลข 21 มีขนาด 2 ช่องจราจร ปัจจุบันมีปริมาณการจราจรหนาแน่น ส่งผลให้การจราจรติดขัดและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดและฤดูกาลท่องเที่ยว ทั้งนี้ ทล. และ ทช. ได้ดำเนินโครงการสำรวจออกแบบ ศึกษาผลกระทบด้านการขนส่งและจราจร จัดทำแนวสายทาง และรูปแบบโครงการ ตลอดจนศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โดยลักษณะโครงการ มีดังนี้

1. ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ร่องจิก – สานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 24 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 21 กับทางหลวงชนบท ลย.4055 (กม. ที่ 355+250) และสิ้นสุดบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 21 กับทางหลวงชนบท ลย.3002 (กม. ที่ 379+500)

2. ถนนสาย จ3 ผังเมืองรวมเมืองเลย เริ่มต้นจากทางหลวงหมายเลข 201 สาย เลย – วังสะพุง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 2015 ตัดผ่านแม่น้ำเลย ตัดผ่านลำห้วยน้ำลาย จุดสิ้นสุดโครงการบรรจบกับถนนทางหลวงหมายเลข 2138 สาย เลย – นาด้วง ระยะทาง 3 กิโลเมตร

3. ถนนเชื่อมต่อถนนสาย จ1 – ทางหลวงหมายเลข 201 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 2115 เริ่มต้นจากถนนสาย จ1 ผังเมืองรวมเมืองเลย ไปทางทิศเหนือตามถนนทางหลวงชนบทสาย ลย.4009 ประมาณ 2.5 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตก จุดสิ้นสุดโครงการบรรจบทางหลวงหมายเลข 201 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 2115 ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร

ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 และสายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

Advertisement