เลือกวิธีเช่าเหมารถโดยสารอย่างไรเพื่อไปทำบุญในวันหยุดยาว กรมการขนส่งได้เปิดเผยแนวทางวิธีเลือกรถโดยสารเช่าเหมาเพื่อการเดินทางทำบุญในวันหยุดยาว วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ช่วงวันที่ 13 – 17 ก.ค. 2565 จะต้องเป็นรถโดยสารป้ายเหลืองที่ จดทะเบียนถูกต้อง มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ติดตั้งระบบ GPS Tracking วางแผนการเดินทางอย่างเหมาะสม ตรวจสอบความพร้อมคนขับรถก่อนเดินทาง คาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาขณะโดยสารไปกับรถเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางจะดีกว่า

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เพื่อการเดินทางทำบุญในวันหยุดยาว วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา (ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2565) อย่างปลอดภัย กรมการขนส่งทางบก แนะนำประชาชนที่เดินทางเป็นหมู่คณะ ควรใช้บริการรถโดยสารไม่ประจำทางหรือรถโดยสารเช่าเหมา (ป้ายเหลือง) เสมอ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนรวมทั้งสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจในการเดินทางด้วยรถโดยสารไม่ประจำทางหรือรถโดยสารเช่าเหมามากยิ่งขึ้น โดยเลือกรถเช่าเหมาเพื่อการเดินทางที่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ดังนี้

เลือกวิธีเช่าเหมารถโดยสารอย่างไรเพื่อไปทำบุญในวันหยุดยาว

  • ด้านประชาชน ควรมีการวางแผนก่อนการเดินทางอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการเดินทางในเวลากลางคืน เลือกใช้บริการผู้ประกอบการขนส่งที่ได้มาตรฐาน รถโดยสารสาธารณะ (ป้ายเหลือง) ต้องจดทะเบียนถูกต้อง มีการจัดทำประกันภัยตามที่กฎหมายกำหนด และไม่มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง นอกจากนี้ ควรเลือกใช้รถที่มีความเหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสารและสภาพเส้นทาง เช่น หากต้องเดินทางในเส้นทางที่คดเคี้ยวหรือลาดชันควรเลือกใช้รถโดยสารชั้นเดียว ในขณะเดินทางผู้โดยสารต้องคาดเข็มขัดนิรภัยและปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ตลอดการเดินทาง
  • ด้านผู้ประกอบการ ต้องหมั่นตรวจสภาพความพร้อมของรถและพนักงานขับรถเพื่อความปลอดภัยตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ตัวรถต้องมีสภาพความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน จดทะเบียนเป็นรถโดยสารสาธารณะ (ป้ายเหลือง) ผ่านการตรวจสภาพรถและชำระภาษีถูกต้องตรงตามระยะเวลา ติดตั้ง GPS Tracking และอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อความปลอดภัย ได้แก่ เข็มขัดนิรภัย ประตูฉุกเฉิน ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจกครบถ้วน ถูกต้อง และอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน และกำกับดูแลพนักงานขับรถให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัย
  • ด้านพนักงานขับรถ ก่อนออกเดินทางต้องมีการศึกษาเส้นทางล่วงหน้า พักผ่อนเพียงพอ ปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ไม่เสพสารเสพติดให้โทษหรือสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ขับรถไม่เกินชั่วโมงการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด ต้องเปลี่ยนคนขับหรือหยุดพักขับรถไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง เมื่อปฏิบัติงานติดต่อกันเป็นเวลา 4 ชั่วโมง มีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้องตามประเภทของรถ ขับรถด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาทและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
  • ด้านมาตรการสาธารณสุขป้องกันโควิด-19 พนักงานขับรถ พนักงานให้บริการ ผู้ประกอบการขนส่ง นักท่องเที่ยวและผู้โดยสารทุกคน ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยต้องให้ความร่วมมือในการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง

 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า หากผู้ประกอบการดำเนินการไม่เป็นไปตามสัญญาการเช่ารถ เช่น ทะเบียนรถไม่ตรงกับในสัญญา สภาพรถไม่ปลอดภัย คนขับไม่มีใบอนุญาตขับรถหรือใบอนุญาตขับรถไม่ตรงตามประเภทรถ ผู้ว่าจ้างสามารถยกเลิกสัญญาได้ทันที และสามารถเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ด้วย ในขณะเดินทางผู้โดยสารทุกคนต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาขณะโดยสารไปกับรถ เตือนไม่ให้ผู้ขับรถขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และไม่ควรเร่งให้ขับรถเร็วเพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทาง หากคนขับฝ่าฝืนกฎหมายหรือขับรถประมาทเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ สามารถแจ้งมายังศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

 

 

ที่มา : ประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคม

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

 

โดย…เวโย

 

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

 

Advertisement