ต้นทุนด้านโลจิสติกส์แฝงอยู่ในทุก ๆ กิจกรรมทางธุรกิจนับตั้งแต่การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ค่าขนส่งสินค้า ค่าแรงงาน การจัดการคลังสินค้า การจัดเก็บ การกระจายสินค้า จนกระทั่งนำสินค้าหรือบริการไปยังผู้บริโภค เมื่อเป็นเช่นนี้ ทำอย่างไร? เพื่อจะลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์เหล่านี้ได้

ปัจจุบันประเทศไทยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์มากถึง 14% ต่อ GDP โดยหนึ่งในปัจจัยที่สามารถตอบโจทย์ในการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านนี้ได้ก็คือ การสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ และหาวิธีเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างมาก โดยเฉพาะระดับปฏิบัติและระดับการจัดการ จึงจะสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคา การทำให้สินค้ามีรูปแบบชนิดเดียวกันมีราคาต่ำกว่าคู่แข่ง หรือสามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สามารถขนส่งสินค้าได้จำนวนมากหรือประหยัดในการจัดการคลังสินค้า

สถาบันการศึกษาและสถานประกอบการต่างตระหนักถึงภาวการณ์ดังกล่าว บางแห่งได้มีการทำบันทึกตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการในการเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาส่งนักศึกษาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการทำงาน หรือสหกิจ แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการตอบโจทย์ของตลาดแรงงานและภาวะการแข่งขันในธุรกิจ ซึ่งระยะหลัง ๆ เริ่มมีการพูดถึงการจะทำให้หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนและการจัดการการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning WIL) หรือที่เรียกกันว่า วิล สามารถตอบโจทย์ดังกล่าว โดยเป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรผู้ใช้บัณฑิตกับสถาบันอุดมศึกษาในการร่วมมือกันพัฒนางานและหลักสูตร อันจะจะช่วยให้นักศึกษามีโอกาสพัฒนากระบวนการคิด ได้ประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะในการทำงานจริง บนพื้นฐานคิดเป็น ทำเป็น แก้ไขปัญหาเป็นก่อนสำเร็จการศึกษา อีกทั้งยังทำให้ผู้ประกอบการจะได้รับพนักงานที่มีศักยภาพและคุ้มค่าต่อการลงทุนพัฒนาคุณภาพการทำงานของพนักงานอีกด้วย ตามความเข้มข้นในแต่ละวิธี ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 9 รูปแบบ

1. การกำหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา (Pre-course Experience)

2. การเรียนสลับกับการทำงาน (Sandwich Course)

3. สหกิจศึกษา (Cooperative Education)

4. การฝึกงานที่เน้นการเรียนรู้หรือการติดตามพฤติกรรมการทำงาน (Cognitive Apprenticeship or Job Shadowing)

5. หลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม (Joint Industry University Course)

6. พนักงานฝึกหัดใหม่หรือพนักงานฝึกงาน (New Traineeship or Apprenticeship)

7. การบรรจุให้ทำงาน หรือการฝึกเฉพาะตำแหน่ง (Placement or Practicum)

8. ปฏิบัติงานภาคสนาม (Fieldwork)

9. การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังสำเร็จการเรียนทฤษฎี (Post-course Internship)

อย่างไรก็ตาม โลกธุรกิจที่มีการแข่งขันเพื่อความอยู่รอดและสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้หลายธุรกิจจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพสินค้า การบริการ และจะต้องหาพันธมิตรร่วมมือกัน ส่วนสถาบันการศึกษาก็จะต้องกลับมาทบทวนวิธีการผลิตบัณฑิตเข้าสู่สถานประกอบการได้อย่างมีคุณภาพและตรงตามตลาดแรงงาน ซึ่งวิธีการที่จะทำให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน/ผู้ประกอบการนั้น จะต้องใช้ความร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการ จึงจะเกิดทำให้ความสามารถทางการแข่งขันในทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับธุรกิจ ผู้ประกอบการ และประเทศชาติอีกด้วย.

Advertisement