กรมการขนส่งทางบก จัดสัมมนา “ก้าวข้ามพรมแดน มุ่งสู่ผู้นำขนส่งอาเซียน” เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนด้านการขนส่งของไทยกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อสร้างโอกาสและความท้าทายในการประกอบธุรกิจการขนส่งทางถนนระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน

คุณกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า งานสัมมนา “ก้าวข้ามพรมแดน มุ่งสู่ผู้นำขนส่งอาเซียน” (Paradigm Shift to Seamless ASEAN Connectivity) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นโครงการเชิงรุกที่กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2555 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่ายการขนส่งสินค้าทางถนนในกลุ่มประเทศอาเซียนและพื้นที่ต่อเนื่อง ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกทั้งทวิภาคีและพหุภาคี รวมถึงปัจจัยสนับสนุนระหว่างรัฐต่อรัฐ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ ขยายอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ Thailand 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้ เทคโนโลยี และการให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ในทุก ๆ มิติ

“ที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางบกได้มีการจัดประชุมหารือเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ (G2G) จัดสัมมนาผู้ประกอบการขนส่งในประเทศอาเซียน (B2B) การสำรวจเส้นทางและวิธีปฏิบัติในการเข้าไปประกอบการในต่างประเทศ และการสร้างพันธมิตรทางการค้า พร้อมทั้งจับคู่พันธมิตรคู่ค้า (Business Matching) โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ประกอบด้วย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย (ฝั่งตะวันออก) และบรูไน ทั้งยังเป็นกลุ่มประเทศที่มีความแตกต่างทางภูมิประเทศ ส่งผลทำให้รูปแบบการขนส่งมีความหลากหลายรวมถึงลักษณะประชากร เชื้อชาติ ศาสนา จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการในการทลายข้อจำกัดทางธุรกิจ เตรียมความพร้อมเพื่อการบริหารจัดการระบบการขนส่ง อุปกรณ์และวิธีการทำงานให้ถูกต้องกับหลักปฏิบัติของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าฮาลาลซึ่งเป็นสินค้าที่มีความอ่อนไหวสูง โดยได้จัดทำเป็นคู่มือเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทยในแต่ละประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีคู่มือฯ จำนวน 11 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ จีน และอินเดีย ซึ่งผู้สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.thaitruckcenter.com”

นอกเหนือจากการสนับสนุนโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งแล้วกรมการขนส่งทางบกยังให้ความสำคัญกับทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน ทั้งการกำหนดให้ GPS Tracking เพื่อช่วยในการติดตามรถและพฤติกรรมการขับขี่ผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการรถในระบบด้วยตนเองได้โดยใช้แอพพลิเคชั่น DLT GPS ของกรมการขนส่งทางบก กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการบรรทุกสินค้า บำรุงรักษาตัวรถให้มีความพร้อมในการใช้งานอย่างปลอดภัย ตรวจสอบความพร้อมของรถและพนักงานขับรถก่อนปฏิบัติหน้าที่ เข้มงวดกวดขันพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎหมาย มุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) พร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ อาทิ โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางถนน โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทย-ลาว-จีน ผ่านเส้นทาง R3A โครงการศูนย์ การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมรองรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน ผ่านเส้นทาง R12

Advertisement