กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จะสนับสนุนเงินทุนแบบให้เปล่า (Investment Subsidy) เพื่อการลงทุน Charging Station

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ประกาศรับสมัครหน่วยงานที่สนใจ ยื่นขอรับสนับสนุนเงินลงทุนติดตั้ง Charging Station เพื่อทําการคัดเลือกผู้ได้รับการสนับสนุนในรอบที่ 4 โดยมีเงื่อนไขเบื้องต้นดังนี้

1. กลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิรับการสนับสนุน ได้แก่ ส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชน โดยหน่วยงานที่ไม่อยู่ในกรอบการสนับสนุนภายใต้โครงการนี้ ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานที่ยกเลิกขอรับสนับสนุนในรอบที่ผ่านมา

2. องค์ประกอบสถานีอัดประจุไฟฟ้าและราคาประเมินได้แก่

– หัวจ่ายไฟฟ้าแบบเร่งด่วน (Quick Charge) ใช้เวลาอัดประจุ 30 นาที ความจุ 80% ของแบตเตอรี่ ราคาประเมิน 1,000,000 บาท

– หัวจ่ายไฟฟ้าแบบธรรมดา (Normal Charge) ใช้เวลาอัดประจุ 1-8 ชั่วโมง ราคาประเมิน 100,000 บาท

– ค่าปรับปรุงสถานที่ทั้ง Normal และ Quick ราคาประเมิณ 900,000 บาท

เปิดรับสมัครผู้สนใจตั้งแต่วันที่ 17-31 กรกฎาคม 2560 โดยหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถาบันการศึกษาของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ และเอกชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถดูรายละเอียดเพิมเติมได้ที่ www.evat.or.th

Advertisement