คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย คุณพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคุณชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงฯ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องราชดำเนิน กระทรวงคมนาคม

คุณอาคม กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560ซึ่งสรุปผลการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงฯ ดังนี้ 1. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลท่าไข่และตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.. ….โดย ครม.อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  ในท้องที่ตำบลท่าไข่ และตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.. …. เพื่อสร้างทางรถไฟทางคู่เลี่ยงเมืองที่สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา ในโครงการก่อสร้างทางคู่เส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทราคลองสิบเก้าแก่งคอย

โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทราคลองสิบเก้าแก่งคอย จำเป็นต้องสร้างทางรถไฟทางคู่เลี่ยงเมืองที่สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา ระยะทาง 1.15 กิโลเมตร เชื่อมระหว่างทางรถไฟสายตะวันออก (กรุงเทพฯอรัญประเทศ) กับทางรถไฟสายตะวันออก (ชุมทางฉะเชิงเทราสัตหีบ) โดยได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลท่าไข่ และตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.. 2556 มีกำหนดระยะเวลาใช้บังคับ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2560-30 สิงหาคม 2560 ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการสำรวจและจัดกรรมสิทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเสร็จแล้วเป็นบางส่วน กระทรวงคมนาคมจึงขอต่ออายุพระราชกฤษฎีกาฯ มีกำหนดระยะเวลาใช้บังคับอีก 4 ปี เพื่อให้การสร้างทางรถไฟทางคู่ดังกล่าวเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

2. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 290 สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอนบ้านหนองคู บ้านหนองบัวศาลา พ.. ….โดย ครม.อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 290 สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอนบ้านหนองคู บ้านหนองบัวศาลา พ.. …. ในท้องที่อำเภอขามทะเลสอ อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอโนนไทย อำเภอโนนสูง และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา รวมระยะทางประมาณ 65.690 กิโลเมตร

โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 290 สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอนบ้านหนองคู บ้านหนองบัวศาลา เป็นแนวทางตัดใหม่ เพื่อแก้ปัญหาการจราจรในจังหวัดนครราชสีมา มีระยะทางทั้งหมด 108 กิโลเมตร แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 7 ตอน ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ตอน ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร และอยู่ระหว่างก่อสร้าง 2 ตอน ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร คงเหลือที่จะต้องดำเนินการก่อสร้างอีกประมาณ 65.690 กิโลเมตร กระทรวงคมนาคมจึงดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อเข้าทำการสำรวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน และดำเนินการก่อสร้างทางหลวงดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด

Advertisement