การขนส่งทางถนนนั้น นับว่าเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ เพราะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจใดก็แล้วแต่ ส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้บริการขนส่งประเภทนี้จำนวนมาก ทั้งยังมีบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับการขนส่งอยู่มากมาย ทำให้มีตัวเลือกในการตัดสินใจเรื่องต้นทุนของการขนส่งมากขึ้นตามไปด้วย หากผู้ใช้บริการรู้จักเลือกให้เหมาะกับประเภทสินค้าก็จะสามารถขับเคลื่อนธุรกิจไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการขนส่งทางถนนยังมีความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีความได้เปรียบในการเข้าถึงชุมชนและพื้นที่ ได้ดีกว่ารูปแบบการขนส่งอื่น เพราะขนาดการบรรทุกของรถยนต์หรือรถบรรทุกมีปริมาณไม่มาก ทำให้ได้เปรียบทางเศรษฐกิจในการให้บริการระยะทางสั้น

เมื่อเทียบกับทางเรือหรือรถไฟแล้วทำให้มีความได้เปรียบด้านต้นทุน เมื่อขนส่งในระยะทางไกลและขนปริมาณมาก เพราะข้อจำกัดการให้บริการของเรือคือ ต้องอาศัยแม่นยำหรือชายฝั่งทะเล และต้องมีความลึกพอที่เรือจะเดินได้ ซึ่งแต่ละประเทศก็มีความแม่นยำที่สามารถเดินเรือได้จำกัด ดังนั้น พื้นที่ที่ไม่มีน้ำ เรือก็เดินไม่ได้ จึงไม่สามารถให้บริการได้ ขณะที่รถไฟต้องอาศัยการเคลื่อนที่โดยวิ่งไปตามราง และเครือข่ายรถไฟในปัจจุบันยังมีจำกัด จึงส่งผลให้รถไฟให้บริการได้เฉพาะในเส้นทางที่มีรางเท่านั้น

ขณะเดียวกัน การขนส่งทางถนนยังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เห็นได้จากในปัจจุบันที่บรรทุกมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเครื่องยนต์อย่างต่อเนื่อง เครื่องยนต์มีกำลังมากขึ้นทำให้บรรทุกได้มาก และมีความเร็วขึ้น รวมทั้งเครื่องยนต์และอุปกรณ์ มีความเชื่อถือได้อีกด้วย โดยปัจจัยสำคัญในการพัฒนาการขนส่งทางถนนคือ เครือข่ายถนน ที่รัฐบาลทุกยุคสมัยลงทุนสร้างเพื่อพัฒนาประเทศ และมีการปรับปรุงถนนตลอดเวลา ซึ่งการลงทุนสร้างถนนของรัฐบาลนี้เองที่ทำให้รถเข้าถึงพื้นที่ได้กว้างขวาง การขนส่งสินค้าด้วยรถจึงมีอัตราเติบโตมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันและมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง วันนี้ BUS & TRUCK จึงอยากชี้ให้เห็นถึงข้อดีและข้อจำกัดของการขนส่งทางถนนที่ทุกคนน่าจะเข้าถึงได้ง่ายที่สุด ดังนี้

ข้อดีในการขนส่งทางถนน

1.ขนส่งได้รวดเร็ว เพราะการขนส่งทางถนนจะใช้รถบรรทุก รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ซึ่งจัดเป็นบริการขนส่งที่รวดเร็ว ความรวดเร็วอยู่ที่ยานพาหนะที่สามารถเดินทางด้วยความเร็วสูง และขนสินค้าไม่ได้มาก ดังนั้น จึงใช้เวลาน้อยในการรวบรวมสินค้า ให้เต็มคันรถ รวมทั้งการขนถ่ายสินค้าขึ้นรถและออกจากรถใช้เวลาน้อย ความรวดเร็วการขนส่งช่วยลดวงจรเวลาสั่งซื้อทำให้ลดสินค้าคงคลัง และลดความสูญเสียที่เกิดจากวัสดุเสื่อมสภาพรวมถึงสินค้าหมดสมัยอีกด้วย

2.บริการขนส่งจากที่ถึงที่ได้ รถบรรทุก รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ สามารถเดินทางไปตามถนนใหญ่เรือเล็กหรือแม้แต่ทางที่ไม่มีถนน หากไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งที่เป็นอุปสรรคจนเกินขีดความสามารถของรถเหล่านี้ ดังนั้น จึงสามารถเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ เพื่อขนถ่ายสินค้าได้ดีกว่ารูปแบบการขนส่งอื่น

ที่สำคัญยังสามารถให้บริการขนส่งแบบจากที่ถึงที่ได้อย่างไม่ยุ่งยาก ตัวอย่าง หากใช้รถบรรทุกจะสามารถขนสินค้าจากต้นทางไปถึงปลายทางโดยสินค้าไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ เช่น การบรรทุกสินค้าจากโรงงานในชลบุรี ไปให้ลูกค้าที่อุดรธานีได้โดยตรง

ขณะที่การขนส่งรูปแบบอื่นจะต้องมีการขนถ่ายเปลี่ยนยานพาหนะ เช่น ขนส่งสินค้าจากโรงงานในชลบุรี ไปยังร้านค้าที่อุดรธานีด้วยรถไฟ บริษัทต้องขนสินค้าจากโรงงานด้วยรถบรรทุกไปขึ้นรถไฟ เมื่อรถไฟถึงอุดรธานีต้องขนถ่ายสินค้าออกจากรถไฟไปขึ้นรถบรรทุกเพื่อไปยังปลายทางที่ต้องการอีกครั้ง

ข้อได้เปรียบจึงตกเป็นของรถบรรทุกที่ให้บริการแบบจากที่ถึงที่ได้ ทำให้ส่งมอบสินค้าได้รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายซ้ำช้อน ลดความเสียหายและสูญหายของสินค้า ระหว่างขนถ่ายหรือเปลี่ยนยานพาหนะ

3.เส้นทางที่ครอบคลุม ด้วยรัฐบาลลงทุนสร้างถนนเชื่อมโยงภูมิภาค จังหวัดอำเภอและหมู่บ้าน เครือชายถนนที่เชื่อมโยงกัน ทำให้รถบรรทุกสามารถเข้าถึงได้ทุกแห่ง ขณะที่รูปแบบการ ขนส่งอื่น มีเครือข่ายจำกัด จึงให้บริการจำกัดอยู่บางพื้นที่

4.การแข่งขันสูง เพราะปัจจุบันการขนส่งทางถนนมีการแข่งขันกันเป็นอย่างมาก และมีผู้ประกอบการขนส่งเข้ามาเล่นในตลาดนี้หลายราย เพราะรัฐมีนโยบายผ่อนคลายกฎระเบียบการขนส่ง ทำให้มีการแข่งขัน ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขันกันอย่างดุเดือดเพื่อดึงดูดลูกค้ามาใช้บริการของตัวเอง

5.ความเสียหายน้อย เนื่องจากการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกมีความรวดเร็ว สินค้าอยู่บนยานพาหนะระยะเวลาสั้น ประกอบกับถนนได้มาตรฐาน และยานพาหนะมีระบบกันสะเทือนดี จึงลดความเสียหายสินค้า ผู้รับสินค้าได้รับสินค้าในสภาพสมบูรณ์ ซึ่งช่วยลดสินค้าคงคลัง

6.ตอบโจทย์ธุรกิจ ตามที่กล่าวไปข้างต้นว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบการขนส่งเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก และส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ทำให้สามารถดูแลลูกค้าแต่ละรายได้อย่างทั่วถึง ขณะเดียวกันยังมีหลายราย ที่มุ่งให้บริการลูกค้าด้วยความเอาใจ เพราะหวังให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำในอนาคต

7.มีกระบวนการที่รวดเร็ว เพราะการขนส่งทางถนนจะใช้รถบรรทุก จึงขนสินค้าได้น้อย เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบการขนส่งอื่นเช่น เรือ และรถไฟ ทำให้ใช้เวลาน้อยในการรวบรวมและกระบวนการขนถ่ายสินค้าน้อย สินค้าจึงถึงผู้รับอย่างรวดเร็ว ถือเป็นการลดปริมาณสินค้าคงคลังของลูกค้า และเพิ่มระดับการบริการลูกค้าได้

8.ทำให้การขนส่งสมบูรณ์ เพราะการขนส่งรูปแบบอื่นไม่สามารถให้บริการโดยสมบูรณ์ เช่น รถไฟให้บริการขนส่งแบบสถานีถึงสถานี หรือเรือให้บริการขนส่งแบบจากท่าเรือถึงท่าเรือ ทุกรูปแบบต้องอาศัยการขนส่งด้วยรถเป็นตัวเชื่อมต่อและทำให้การขนส่งสมบูรณ์

ข้อจำกัดของการขนส่งทางถนน

1.ค่าขนส่งแพง ส่วนใหญ่แล้วการขนส่งทางถนนจะใช้รถบรรทุกที่มีต้นทุนสูง โดยเฉพาะต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าบำรุงรักษา ดังนั้น ค่าระวางรถบรรทุกจะสูงกว่าการขนส่งรูปแบบอื่น แต่รถบรรทุกก็สามารถให้บริการแบบจากที่ถึงที่ได้ จึงลดค่าใช้จ่ายการขนถ่ายซ้ำซ้อน และลดเวลาเดินทางของสินค้า ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องพิจารณาถึงสิ่งที่ต้องแลก ระหว่างค่าระวางสูง กับค่าใช้จ่ายสินค้าคงคลังที่ลดลง

2.บรรทุกสินค้าได้น้อย การระวางรถบรรทุกจะถูกจำกัดด้วยความยาว ความสูง และน้ำหนักบรรทุกตามกฎหมาย รถบรรทุกจึงบรรทุกสินค้าได้น้อย เมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งด้วยรถไฟ หรือเรือ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์ก็มีการพัฒนารถบรรทุกให้มีความสามารถในการบรรทุกได้มากขึ้น เช่น รถพ่วง เป็น

3.เกิดปัญหาเรื่องมลพิษและจราจรติดขัด

การขนส่งทางถนน เป็นการขนส่งโดยรถบรรทุกประเภทต่างๆ เช่น รถบรรทุก รถกระบะ รถตู้คอนเทนเนอร์ และรถห้องเย็น เป็นต้น ซึ่งถือเป็นสัดส่วนสูงสุดจากรูปแบบการขนส่งทั้งหมด (ถนน ราง น้ำ และอากาศ) จึงเกิดส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งเรื่องมลพิษทางอากาศและมลพิษทางเสียง รวมทั้งการจราจรที่ติดขัดเมื่อมีปริมาณการใช้รถที่เพิ่มสูงขึ้น

จะเห็นได้ว่า การขนส่งทางถนนนั้นเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่นเพราะมีเครือข่ายเชื่อมต่อพื้นที่ทั่วประเทศอย่างกว้างขวาง ซึ่งสามารถในเข้าถึงผู้บริโภคและผู้ผลิตได้โดยตรง แต่จะมีข้อจำกัดอยุ่บ้างแต่เมื่อเทียบกับแบบอื่นแล้วยังนับว่า เป็นตัวเลือกที่คนเข้าถึงได้ง่ายสุด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement