ผู้ประกอบการขนส่งรู้หรือไม่ว่า  กรมการขนส่งทางบก กำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งทั้งรถโดยสารและรถบรรทุก ต้องเริ่มจัดให้มีการบำรุงรักษารถและเก็บประวัติการดำเนินการ ตามระยะเวลาอย่างน้อยทุก 6 เดือน หรือระยะทางไม่เกิน 40,000 กิโลเมตร ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นมา

ซึ่งตามที่กระทรวงคมนาคมได้มีกฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไขการบำรุงรักษารถไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งทำการตรวจสอบและบำรุงรักษารถเมื่อครบตามระยะทางหรือระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานรถและลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุอันมีสาเหตุมาจากสภาพเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถขาดความสมบูรณ์

ซึ่งกรมการขนส่งทางบกโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการบำรุงรักษารถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 โดยมีเนื้อหากำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประเภทการขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก และการขนส่งส่วนบุคคล ให้มีการบำรุงรักษารถตามระยะเวลาทุก 6 เดือน  หรือระยะทาง 40,000 กิโลเมตร

ทั้งนี้ ต้องการบำรุงรักษาตามระยะทางหรือระยะเวลาที่น้อยกว่า หรือจะบำรุงรักษารถตามระยะทางหรือระยะเวลาที่ผู้ผลิตรถกำหนดก็ได้ ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 21 ก.ย. 2565 โดยรถกลุ่มแรกต้องเริ่มทำการบำรุงรักษาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นมา

 

โดยในขั้นตอนการบำรุงรักษารถนั้น ผู้ประกอบการขนส่งสามารถนำรถเข้าทำการบำรุงรักษาได้ตามช่องทางต่างๆ ได้แก่ ศูนย์บริการของผู้ผลิตรถ อู่รับซ่อมรถทั่วไป หรือศูนย์ซ่อมของผู้ได้รับใบอนุญาตหรือเจ้าของรถ ทั้งนี้รายละเอียดรายการที่ต้องบำรุงรักษารถ มีจำนวน 10 รายการ ได้แก่

1.ระบบเครื่องยนต์

2.ระบบไอเสีย

3.ระบบส่งกำลัง

4.ระบบบังคับเลี้ยว

5.ระบบห้ามล้อ

6.ระบบรองรับน้ำหนัก

7.ระบบไฟฟ้า ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณ

8.กงล้อและยาง

9.ตัวถัง

  1. ระบบเชื้อเพลิง

ทั้งนี้ ให้บันทึกประวัติการบำรุงรักษารถลงในใบแบบบันทึกการบำรุงรักษารถ (Log Book) และจะต้องนำมาแสดงเมื่อนำรถเข้ามาตรวจสภาพรถที่สำนักงานขนส่ง โดยนายช่างตรวจสภาพรถจะทำการตรวจสอบสภาพรถเปรียบเทียบกับแบบบันทึกการบำรุงรักษารถว่ามีการบำรุงรักษาสอดคล้องตามที่ได้บันทึกไว้หรือไม่ และบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษารถลงในระบบบันทึกข้อมูลการตรวจสภาพรถของกรมการขนส่งทางบก

โดยในการเริ่มต้นบำรุงรักษารถ กำหนดระยะเวลาการนำรถเข้าบำรุงรักษาตามรอบสิ้นงวดภาษี ดังนี้

  • รถที่มีอายุภาษีสิ้นงวดที่ 1 ของปี 2565 เริ่มบำรุงรักษา 1 เม.ย. 2566
  • รถที่มีอายุภาษีสิ้นงวดที่ 2 ของปี 2565 เริ่มบำรุงรักษา 1 ก.ค. 2566
  • รถที่มีอายุภาษีสิ้นงวดที่ 3 ของปี 2565 เริ่มบำรุงรักษา 1 ต.ค. 2565
  • รถที่มีอายุภาษีสิ้นงวดที่ 4 ของปี 2565 เริ่มบำรุงรักษา 1 ม.ค. 2566

อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกอบการขนส่งให้ความสำคัญกับการนำรถมาบำรุงรักษาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อความพร้อมของรถ และความปลอดภัยในการให้บริการประชาชนแล้ว ยังจะช่วยลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเนื่องจากอุบัติเหตุได้ และเนื่องจากการบำรุงรักษารถได้ถูกกำหนดเป็นเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งตามมติของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง

ดังนั้น การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขจะถือว่าเป็นความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง มีโทษปรับไม่น้อยกว่า 1,000 บาท และอาจส่งผลต่อการพิจารณาการต่อใบอนุญาตประกอบการขนส่งต่อไปด้วย ซึ่งสามารถเช็กรายละเอียดดเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางได้ตามลิงค์นี้ (คลิ๊กได้เลย) 

เรื่องที่น่าสนใจ

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement