ปัจจุบันภาคโลจิสติกส์ ถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการทำธุรกิจในยุคอีคอมเมิร์ซ ทั้งยังเป็นตัวแปรที่ทำให้ธุรกิจเติบโตและสร้างความได้เปรียบคู่แข่งได้อย่างมหาศาล เพราะการมีระบบโลจิสติกส์ที่ดีนั้น สามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าได้อีกด้วย

ที่ผ่านมาจะพบว่าตลาดโลจิสติกส์ของไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยการส่งออกสินค้าไทยไปยังต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น และการเติบโตของตลาดอีคอมเมิร์ซที่เกิดขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้เกิดการแข่งขันอย่างเข้มข้นของผู้ประกอบการไทย เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดให้ได้มากที่สุด

ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือในสายตาของคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงได้ดำเนินการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจโลจิสติกส์ ซึ่งนับเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ ตามนโยบายของรัฐ โดยได้จัดโครงการประกวด “รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์” (Excellent Logistics Management Award : ELMA) เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ ยกระดับ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสู่เวทีระดับโลก

รางวัล ELMA คืออะไร?

รางวัล “ELMA (Excellent Logistics Management Award) หรือรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์” ถือเป็นรางวัลที่สามารถการันตีได้ถึงคุณภาพและมาตรฐานการบริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ ซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐบาล เพื่อผลักดันผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย พัฒนาศักยภาพองค์กรให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมระบบสากล สามารถแข่งขันในเวทีการค้านานาชาติได้ โดยมีการจัดมาอย่างต่อเนื่องกว่าสิบปี

รางวัล ELMA แบ่งออกเป็น 4 สาขา

1.สาขาผู้ให้บริการขนส่งสินค้า (Transportation Services)

2.สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า (Warehousing Services)

3.สาขาผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ หรือ ตัวแทนออกของ (International Freight Forwarding or Customs Brokerage Services)

4.สาขาผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Third Party Logistics Services: 3PL)

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

 • ต้องเป็นนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • จดทะเบียนนิติบุคคล มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ในประเทศ
 • ประกอบกิจการด้านการให้บริการโลจิสติกส์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51
 • ผู้สมัครที่เคยได้รับรางวัล ELMA ในสาขาใดสาขาหนึ่งติดต่อกัน 3 ครั้ง จะไม่สามารถสมัครในสาขาเดิมได้ ต้องเว้นวรรคการสมัครในสาขานั้นเป็นเวลา 3 ปี แต่สามารถสมัครในสาขาอื่นได้
 • ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องไม่เป็นบริษัทที่ถูกขึ้นบัญชีดำ (Blacklist) หรือถูกร้องเรียนจากหน่วยงานต่าง ๆ

ยกตัวอย่าง บริษัทที่ได้รับรางวัล ELMA Award ดังนี้

ELMA 2021

 1. บริษัท รวมถาวร จำกัด (สาขาผู้ให้บริการขนส่งสินค้า)
 2. บริษัท แปซิฟิก ห้องเย็น จำกัด (สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า)

ELMA 2020

 1. บริษัท วี. คาร์โก จำกัด (สาขาผู้ให้บริการขนส่งสินค้า)
 2. บริษัท แปซิฟิก ห้องเย็น จำกัด (สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า)
 3. บริษัท รักชัยห้องเย็น จำกัด (สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า)

ELMA 2019

 1. บริษัท เจพีเค โคลด์ สโตเรจ จำกัด (สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า)
 2. บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (สาขาผู้ให้บริการการขนส่งสินค้า)
 3. บริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด (สาขาผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหรือตัวแทนพิธีการศุลกากร)

ELMA 2018

 1. บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด (สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า)
 2. บริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด (สาขาผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหรือตัวแทนพิธีการศุลกากร)

โดยจากเกณฑ์การประเมินที่เข้มข้นทำให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทหรือผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล ELMA นั้นจะมีความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ มีวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานที่โดดเด่น รวมถึงมีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นรูปธรรม สามารถนำมาปฏิบัติงานได้จริง พร้อมนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับองค์กรเข้ามาประยุกต์ใช้ และมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อชิงความได้เปรียบและสร้างจุดแข็งที่โดดเด่นกว่าคู่แข่ง นำมาซึ่งการเติบโตของธุรกิจให้สามารถก้าวสู่สนามการค้าสากลได้อย่างแข็งแกร่ง

ทั้งนี้ ในทุกปีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ก่อนจะจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการประกวด เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจและเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าประกวดรางวัล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ยังมีการกำหนดจัดกิจกรรม Workshop เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการทราบถึงหลักการ แนวทาง วิธีการเตรียมตัว และการจัดทำเอกสารประกอบการสมัคร เพื่อนำเสนอผลงานของบริษัทได้ครบถ้วนและสมบูรณ์ รวมไปถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่จะช่วยผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิแห่งวงการโลจิสติกส์ไทยอีกด้วย

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement