เนื่องจากช่วงปลายปีจะอยู่ในฤดูกาลเก็บเกี่ยวอ้อยเข้าสู่โรงงานผลิตน้ำตาล ซึ่งในแต่ละปีจะมีการใช้รถบรรทุกทำการขนส่งอ้อยจากไร่ไปยังโรงงานผลิตน้ำตาลโดยใช้เส้นทางร่วมกับการสัญจรทั่วไปของประชาชน เป็นเหตุให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดและเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรทางถนนของประชาชน และเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอันมีสาเหตุจากการใช้รถขนส่งอ้อย ในจังหวัดที่มีโรงงานน้ำตาลจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้รถบรรทุกขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานผลิตน้ำตาลในเขตพื้นที่จังหวัดตัวเอง ซึ่งบทความนี้ BUS & TRUCK จะขอพูดถึง 10 แนวทางที่ถูกบังคับใช้มากที่สุด เพื่อให้ผู้ประกอบการและคนขับรถบรรทุกทำไปเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1.การบรรทุกอ้อย ทั้งอ้อยท่อนและอ้อยลำ ต้องมีความสูงจากพื้นถนน ไม่เกิน 3.80 เมตร มีความยาวที่ยื่นจากขอบตัวถังด้านหลัง ไม่เกิน 2.30 เมตร ท้ายไม่บาน ด้านบน ด้านล่าง และด้านข้างไม่ยื่นพ้นจากตัวถังรถ และมีสายรัดไม่น้อยกว่า 2 เส้น ผูกมัดให้แน่น ความยาวด้านหน้าไม่เกินกันชนหน้าของตัวรถ

2. รถใช้งานเกษตรกรรม ต้องบรรทุกสูงไม่เกินขอบกระบะ และกระบะต้องไม่สูงกว่า 2.50 เมตรจากพื้นถนน ยืนท้ายไม่เกิน 1 เมตร มีสายรัด 2 เส้น ติดธงแดง และไวนิลสะท้อนแสง มีข้อความ “รถช้าบรรทุกอ้อย” ติดตั้งด้านท้ายสุดของอ้อย กลางคืนติดสัญญาณไฟสีแดง ข้างท้ายสุดของอ้อย 2 ดวง และต้องจดทะเบียนรถถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งทำประกันภัยประเภทประกันอุบัติเหตุด้วย

3.สำหรับอ้อยที่ตัดเป็นท่อน ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันไม่ให้อ้อยตกหล่น เช่น ผ้าหรือตาข่าย หรือวัสดุอื่นใดที่ดีกว่าคลุมด้านบนของรถและผูกมัดให้แน่น ป้องกันไม่ให้ท่อนอ้อยตกหล่น หรือกระเด็นออกจากรถขณะขนส่งการบรรทุกอ้อย

4.รถบรรทุกอ้อยทุกคัน ต้องติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงไว้บริเวณท้ายรถ และด้านข้างรถ และให้มีการติดธงแดงขนาดใหญ่ ขนาด 90*90 เซนติเมตร อย่างน้อย 1 ผืน พื้นสีขาว มีตราสัญลักษณ์ข้อความหนังสือสีแดงสะท้อนแสง ให้มีข้อความ “รถช้าบรรทุกอ้อย” และ “รถพ่วงบรรทุกอ้อย” เพื่อให้เห็นได้ชัดเจนเวลากลางคืน และให้ติดสัญญาณไฟแดงไว้บริเวณท้ายสุดของอ้อยที่ยื่นออกมานอกตัวรถอย่างน้อย 3 ดวง บริเวณด้านข้างรถอย่างน้อยข้างละ 1 ดวง และกรณีรถวงให้ติดสัญญาณไฟทั้งรถคันหน้าและรถที่ พ่วงท้าย ในเวลากลางคืน

5.ผู้ประกอบการหรือผู้รับผิดชอบในการบรรทุกขนส่งอ้อย ต้องมีความระมัดระวังและป้องกันไม่ให้อ้อยตกหล่นลงบนพื้นที่ถนน หากมีอ้อยตกหล่นให้รีบขนย้ายออกโดยเร็ว โดยให้มีรถจัดเก็บหรือขนย้ายอ้อยที่ตกหล่นและทำสัญญาณแสดงให้ผู้อื่นเห็นได้ชัดเจน ซึ่งในบางพื้นที่มีสมาคมชาวไร่อ้อยดำเนินการจัดรถสำหรับออกตรวจเส้นทางที่รถบรรทุกอ้อยด้วยและเมื่อพบอ้อยหล่นดำเนินการจัดเก็บทันที

6.คนขับรถบรรทุกอ้อย ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ บริเวณทางแยก ทางร่วม ทางโค้ง ทางขึ้นเนิน และในเขตชุมชน ทั้งนี้ในช่องทางที่มีการจราจร ตั้งแต่ 2  ช่องทางขึ้นไป ให้วิ่งทางซ้ายสุด และห้ามขับแซงในที่ชุมชนหรือในที่คับขัน การขับรถบรรทุกอ้อยในเขตหมู่บ้าน และเขตเมือง ต้องมีความเร็ว ไม่เกิน 40 กิโลเมตร / ชั่วโมง และเมื่อไม่ได้บรรทุกอ้อยให้ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งให้ปฏิบัติตามป้ายประชาสัมพันธ์ที่สมาคมชาวไร่อ้อยในพื้นที่ และมาตรการเพิ่มเติมของท้องถิ่น ที่ได้จัดทำป้ายเดือนไว้ตามจุดอันตราย

7.ให้คนขับรถบรรทุกอ้อย ทิ้งระยะห่างของรถแต่ละคันอย่างน้อย 100 เมตร ในการวิ่งบนถนนในเขตชุมชน และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษบนเส้นทางที่มีการจราจรติดขัด

8.รถบรรทุกอ้อยทุกคันทุกประเภท จะต้องทำประกันภัย ประเภทประกันอุบัติเหตุ ซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากไม่ควรมองข้ามโดยเด็ดขาด

9.หากมีเหตุจำเป็นต้องหยุดจอดรถบนถนน หรือไหล่ทาง ระหว่างการขนส่ง เช่น รถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุต้องจอดรถชิดขอบทางด้านข้ายของถนน และจะต้องมีเครื่องหมายที่จะต้องแสดงเมื่อจำเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ยาวไม่ต่ำกว่าด้านละ 50 เซนติเมตร ประกอบด้วยแถบสะท้อนแสง พื้นสีขาว ขอบสีแดง กว้าง 5 เซนติเมตร มีรูปสามเหลี่ยมผืนผ้าสีดำ กว้าง 8 เซนติเมตรยาว 25 เซนติเมตร หัวท้ายบน อยู่บนพื้นสีขาวในแนวดิ่ง พร้อมขาตั้งหรือฐานตั้ง อย่างน้อย 2 ชิ้น วางในระยะห่างจากตัวรถทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ไม่น้อยกว่า 50 เมตร

พร้อมทั้งวางกรวยสีขาวแดง วางแสดงเป็นเครื่องหมาย ปิดหัวท้าย เพื่อเป็นสัญญาณว่ารถหยุดจอด ให้ผู้อื่นเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะห่างจากตัวรถทั้งด้านหน้าและด้านหลังไม่น้อยกว่าด้านละ 150 เมตร ทั้งกลางวันและกลางคืน จนกว่าจะมีการเคลื่อนย้ายรถออกไป โดยควรจัดให้มีกรวยประจำรถบรรทุกอ้อย อีกทั้งห้ามใช้พื้นที่ถนนเป็นพื้นที่บรรทุกอ้อยเพื่อมิให้เป็นการกีดขวางการจราจรและอันตรายที่จะเกิดกับผู้ที่ใช้ถนนในการสัญจร

10.สมาคมชาวไร่อ้อย และโรงงานน้ำตาลมีการตรวจสภาพความพร้อมของรถบรรทุกอ้อยก่อนนำมาใช้บรรทุกอ้อย โดยให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของรถบรรทุกต้องตรวจสภาพตามรายการตรวจสอบของกรมการขนส่งทางบกอย่างเข้มงวด

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับรถบรรทุกอ้อย : 

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

Advertisement