ผู้ประกอบการขนส่ง การใช้รถขนส่ง

เพราะต้นทุนที่รถวิ่งเป็นค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ถึง 2 ใน 3 ของค่าใช้จ่ายต้นทุนที่รถวิ่งทั้งหมด ซึ่งปัจจัยที่เป็นต้นเหตุของการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถบรรทุก สามารถจำแนกออกเป็น 4 ปัจจัย ได้แก่ 1.ปัจจัยด้านเทคนิคการใช้รถ 2.ปัจจัยด้านการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ 3.ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 4.ปัจจัยในระหว่างการขับขี่ดังนั้น ผู้ประกอบการขนส่งต้องมีความเข้าใจปัจจัยข้างต้นเพื่อหากลยุทธ์ไปใช้ในการวางแผนงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.ปัจจัยด้านเทคนิคการใช้รถ

เรื่องนี้เป็นส่วนที่สามารถควบคุมให้อยู่ในสภาวะที่ถูกต้องและเหมาะสมได้ นับตั้งแต่น้ำหนักบรรทุก  ความสูงของตัวรถ กำลังในการขับเคลื่อนจำนวนยาง และจำนวนเพลา นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของการเลือกใช้กำลังของเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับน้ำหนักบรรทุก การเลือกใช้รถพ่วงและรถบรรทุก กึ่งพ่วงที่เหมาะสมกับน้ำหนักบรรทุก ซึ่งจะรวมไปถึงจำนวนยาง และจำนวนเพลาที่ใช้กับรถเหล่านี้อีกด้วย ข้อมูลทางเทคนิคนี้เป็นส่วนที่สามารถควบคุมให้อยู่ในสภาวะที่ถูกต้องและเหมาะสมได้

ขณะเดียวกัน การเลือกใช้กำลังของเครื่องยนต์ที่สูงก็ไม่ได้ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่าเครื่องยนต์ที่มีกำลังต่ำเสมอไป แต่สิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาในการเลือกใช้รถ คือ การพิจารณากำลังของเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน และการศึกษาข้อกำหนดต่าง ๆ รวมถึงการหาสาเหตุของอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและวิธีการแก้ไข เพื่อให้การลดต้นทุนในการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  1. ปัจจัยด้านการบำรุงรักษาเครื่องยนต์

การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ภายในรถบรรทุก ต้องบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่กำหนด ระบบเหล่านี้ได้แก่ ระบบเชื้อเพลิง ระบบกรองอากาศ ระบบระบายความร้อน ระบบหล่อลื่น ระบบบังคับเลี้ยว ระบบปรับอากาศ และระบบเบรกแต่ในส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงก็คือระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ และการส่งกำลังขับไปยังล้อและยาง การใช้รถโดยไม่มีการบำรุงรักษาเครื่องยนต์หรือไม่บำรุงรักษาตามที่คู่มือได้กำหนดไว้ จะทำให้เครื่องยนต์และระบบที่เกี่ยวข้องไม่อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานหนักๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูง นอกจากนี้ชิ้นส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการส่งกำลังอื่นๆ ก็เป็นปัจจัยสำคัญต่อการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเช่นกัน เช่น คุณภาพของยางรถ การปรับมุมของล้อรถ เป็นต้น ดังนั้นจึงควรจัดให้มีการบำรุงรักษาให้ตรงตามเวลาและมาตรฐานที่กำหนดการดูแลบำรุงรักษา

  1. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม

ประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่างที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การขึ้นทางลาดชัน ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นอีก รวมทั้งสภาพการจราจรที่ติดขัดก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นเช่นกัน แม้สภาวะแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ก็ตาม แต่ก็สามารถเลือกเส้นทางที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงสภาวะที่ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงได้

4.ปัจจัยในด้านการขับขี่

ควรปลูกฝังพนักงานที่ขับรถให้ใช้รถโดยคำนึงถึงน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างประหยัด รวมถึงการขับรถอย่างปลอดภัย ดังนั้นการลดค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจึงเป็นสิ่งที่ทุกบริษัทต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของต้นทุนด้านนี้ มีทั้งสภาพรถและสมรรถนะของรถ การจัดการด้านต่าง ๆ และระบบการบริหารงาน

ที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ บุคลากร หรือพนักงานขับรถ จึงต้องหาแนวทางมาว่าทำอย่างไรถึงจะใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งพนักงานขับรถมีบทบาทสำคัญที่สุด ผู้ประกอบการจำเป็นต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานขับรถขนส่งเกิดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการขับรถให้ประหยัด รู้วิธีการตรวจเช็กรถที่ถูกต้อง และที่สำคัญต้องการมีความระมัดระวังในการขับขี่ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุด้วย

เพราะปัจจุบันน้ำมันเชื้อเพลิงยังคงเป็นต้นทุนในภาคการขนส่งที่ใช้มากที่สุด ซึ่งจากการที่น้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นผู้ประกอบการและผู้ขับรถจำเป็นต้องมีการพัฒนาหรือมีการเรียนรู้วิธีการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการใช้รถขนส่งให้เกิดประสิทธิภาพสุงสุด

อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง :

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

Advertisement