ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจด้านขนส่งและโลจิสติกส์ หรือทำธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องคงทราบดีว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้การบริหารงานประสบความสำเร็จสิ่งหนึ่งในปัจจัยเหล่านี้คือประสิทธิภาพ แต่ก็ยังมีองค์ประกอบอื่นหลายอย่างที่จะต้องนำมาเป็นส่วนประกอบและเป็นตัวช่วยในการทำให้แผนไปสู่การปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์และความเข้าใจโลจิสติกส์ในและซัพพลายเชนด้านใดก็สามารถนำแนวคิดหลักของ 7s ของ McKinsey มาเป็นแนวคิดในการวางแผนเพื่อการกำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ โดยสามารถประยุกต์ใช้แนวทางตามหลัก 7 ประการ ดังนี้

ประโยชน์จากหลักการ 7s
ประโยชน์จากหลักการ 7s

1.Strategy

เป็นการวางแผนการปฏิบัติการขององค์กรเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก โดยจะต้องตอบคำถามว่า องค์กรอยู่ที่ไหน มีเป้าหมายอะไร พันธกิจของเราคืออะไร ใครเป็นผู้รับบริการจากเรา เป็นต้น หากมีการจัดการวางกลยุทธ์ที่ดี ซึ่งจะช่วยให้องค์กรกำหนดและพัฒนาข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยทำให้บุคลากรภายในองค์กรเข้าใจทำตามใช้ความพยายามไปในทิศทางที่กำหนดก็จะประสบผลสำเร็จได้

2.Structure

เป็นการวางโครงสร้างขององค์กรที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ขนาดของการควบคุม การรวมอำนาจ การกระจายอำนาจของผู้บริหาร ซึ่งโครงสร้างขององค์กรมีอยู่หลายแบบ เช่น โครงสร้างตามหน้าที่ ตามผลิตภัณฑ์ ตามลูกค้า ตามภูมิศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนี้ การจัดวางโครงสร้างองค์กรที่ดีจะมีส่วนช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ำซ้อนหรือความขัดแย้งในหน้าที่ ช่วยให้บุคลากรได้ทราบขอบเขตงานความรับผิดชอบ มีความสะดวกในการติดต่อสื่อสารประสานงาน

ประโยชน์จากหลักการ 7s
PhotoBypexels

3.System

เป็นรูปแบบวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดระบบการทำงาน ระบบบัญชี/การเงิน ระบบการจัดซื้อจัดหา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการติดตามและประเมินผล

4.Style

เป็นรูปแบบวิธีการจัดการที่มีการปฏิบัติงานและเป็นแบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมองค์กรและความเป็นผู้นำของผู้บริหารที่จะมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร

5.Staff

นับได้ว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จอย่างมาก ดังนั้น องค์กรและผู้บริหารจะต้องจัดวางคนให้เหมาะสมกับงานโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถกับตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่การวางแผนอัตรากำลัง การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาบุคลากร การจ่ายค่าตอบแทน การประเมินผล ตลอดจนการธำรงรักษา

6.Skill

เป็นความรู้ความสามารถทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ทักษะด้านอาชีพ และทักษะความถนัด/ชำนาญพิเศษ โดยผ่านการส่งเสริมหรือสะสมผ่านการเรียนรู้การทำงานภายในองค์กร ซึ่งเป็นความสามารถที่โดดเด่นขององค์กรกว่าคู่แข่งขัน หรือมีผลงานที่ดีกว่าคู่แข่งขัน

7.Shared Value

สิ่งนี้จะต้องกำหนดโดยสมาชิกขององค์กร โดยตั้งปรัชญาและค่านิยมเพื่อปลูกฝังให้แก่สมาชิกและยึดถือร่วมกัน ซึ่งค่านิยมร่วมจะเป็นแนวคิดรากฐานของการสร้างธุรกิจและทิศทางในอนาคตของธุรกิจและผู้บริหาร

จากหลักการข้างต้นจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ของทั้ง 7 ประการ มีผลทำให้องค์กรธุรกิจประสบความสำเร็จ ดังนั้น การดำเนินธุรกิจในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันกันอย่างรุนแรงในปัจจุบัน สิ่งหนึ่งที่เจ้าของธุรกิจจะต้องมีการวางแผนเพื่อรับมืออย่างรอบด้าน โดยต้องรู้จักติดตามเทรนด์และเข้าใจความต้องการของลูกค้า รวมทั้งคำนึงถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบกับกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ด้วย

เรื่องที่เกี่วข้อง

Advertisement