สนข. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ครั้งที่ 2

คุณธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อผลักดันประเทศเข้าสู่อนาคต ด้วยบริบทที่สำคัญ คือ กลไก New engine of growth และ Thailand 4.0 โดยนายกรัฐมนตรีได้ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ว่า “ไทยแลนด์ 4.0 จะเป็นทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนด้วยความเข้าใจ โดยขับเคลื่อนประเทศบนพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมเชิงบวก และเทคโนโลยีในทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เกิดความสมดุลกับสังคมและสิ่งแวดล้อม” รวมทั้ง รัฐบาลมีโครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ อาทิ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดน หรือ SEZ 10 แห่ง และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นต้น โดยพื้นที่ EEC นี้จะพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียนและแหล่งลงทุนหลักของประเทศ ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

ทั้งนี้ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งเน้นการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC โดยจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งมุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ผ่านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง

การจัดทำแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศนั้น จะต้องคำนึงถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านการค้า การลงทุน และความต้องการด้านการขนส่ง เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงข่ายที่มีอยู่และผลักดัน การเจรจาด้านการขนส่งกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่าง ๆ

คุณชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กล่าวเพิ่มเติมว่า สืบเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม เพื่อสนับสนุน การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) กำลังสิ้นสุดวาระลง กระทรวงคมนาคม จึงได้มอบหมายให้ สนข.จัดทำแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ของประเทศ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ต่อเนื่อง เชื่อมโยง ขับเคลื่อน ยั่งยืน” เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากขึ้น ตลอดจนส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน เพิ่มโอกาสทางการแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้บริบทที่สำคัญ ได้แก่ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 นโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engines of Growth) เน้นการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development : EEC) เพื่อรองรับความต้องการในการเดินทางและขนส่งที่เพิ่มขึ้นในอนาคต รวมทั้งบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด สนับสนุนการค้าชายแดนที่มีปริมาณสูงขึ้นทุกปี สนับสนุนการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

ทั้งนี้ สนข.ได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดส่งแผนงาน/โครงการมายัง สนข. รวมทั้ง ได้มีการประชุม ระดับผู้ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เพื่อตรวจสอบรายละเอียดร่วมกัน และ สนข. ได้จัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งกำหนดดัชนีตัวชี้วัด (Key Performance Indicator หรือ KPI) ในแต่ละยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการดำเนินการในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นตัวสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและการคัดเลือกโครงการที่มีความพร้อมในการดำเนินการตามระยะเวลาของแผนฯ เพื่อบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 3 ต่อไป

“สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงคมนาคม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ครั้งที่ 2 ในวันนี้ เพื่อให้ส่วนราชการของกระทรวงคมนาคมได้มีโอกาสร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ของยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่ง สนข. จะได้นำความเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะที่ได้ในวันนี้ ไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3 ต่อไป

Advertisement