เครื่องมือทางการจัดการที่นำมาภายในองค์กรธุรกิจมาอยู่หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น QC QCC TQM TPS TPM LEAN SIX SIGMA ฯลฯ ล้วนแล้วเหมือนต่อจิ๊กซอว์ให้เกิดความสมดุลในทุกมิติของกระบวนการทำงาน ซึ่งบางองค์กรเน้นในกระบวนการผลิต แต่บางแห่งกลับเน้นในเรื่องของลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับและส่งมอบสินค้าบริการแก่ลูกค้า

อย่างไรก็ดี เมื่อองค์กรธุรกิจกำลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น จึงต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งตัวแบบเชิงปฏิบัติการโซ่อุปทาน (Supply Chain Operations : SCOR Model) นับว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตลอดโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนและการบริหารกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหา การแปรรูป และกิจกรรมโลจิสติกส์ทุก ๆ กิจกรรม จะรวมถึงการประสานงานกัน การเชื่อมโยงกันระหว่างผู้จำหน่ายวัตถุดิบ ตัวกลาง ผู้ให้บริการขนส่ง และลูกค้า ซึ่งมี 6 องค์ประกอบคือ การวางแผน (Plan) การจัดหาวัตถุดิบ (Source) การผลิต (Make) การส่งมอบ (Delivery) การส่งคืน (Return) และการวางแผนและการสนับสนุนดำเนินงาน (Enable) ดังนี้

1. การวางแผน (Plan) เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดความต้องการและการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของห่วงโซ่อุปทาน โดยวางแผนเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการ (Demand) และความสามารถในการจัดส่ง (Supply) ซึ่งกลยุทธ์ที่ใช้ในส่วนนี้ เช่น การตัดสินใจทำหรือซื้อ (Make or Buy) การวางแผนการใช้ทรัพยากร การวางแผนการสั่งซื้อ การวางแผนการผลิต การวางแผนการส่งมอบ หรือการวางแผนรับคืน

สำหรับข้อเสนอแนะด้านการวางแผน (Plan) คือ ควรมีการเตรียมงบประมาณในการลงทุนซื้อสินค้าไว้เพื่อจำหน่ายแก่ผู้ซื้อ อัพเดตข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความน่าสนใจอยู่เสมอให้ครอบคลุมในทุกกระบวนการตั้งแต่การจัดหา การผลิต การส่งมอบ การส่งคืน ซึ่งจะทำให้ผู้ซื้อเกิดการตัดสินใจสั่งซื้อในครั้งต่อไป

2. การจัดหาวัตถุดิบ (Source) เป็นกระบวนการเกี่ยวกับการจัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบหรือบริการขององค์กร เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการแผนการที่ได้วางไว้และความต้องการของ องค์กรปัจจุบันและอนาคต กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง คือ การประกันของผู้ขาย การทำข้อตกลงระหว่างองค์กรกับผู้ขาย และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งกระบวนการพื้นฐานของงานจัดซื้อจัดหาคือ การวางแผนการจัดซื้อจัดหา การรับและตรวจสอบสินค้า การส่งสินค้าให้หน่วยงานอื่น และการจ่ายเงิน นอกจากนี้ ยังจะต้องมีการรักษาความสัมพันธ์ของกระบวนการจัดซื้อจัดหากับส่วนอื่นๆในโซ่อุปทานด้วย อนึ่ง การวางแผนการจัดซื้อจัดหาได้ถูกต้องแม่นยำ ก็จำเป็นต้องใช้ข้อมูลแผนการผลิตจากหน่วยงานผลิต ข้อมูลระดับสินค้าคงคลัง ช่วงเวลาหรือระดับที่จะรับเข้าวัตถุดิบ (แผนการรับวัตถุดิบ) แผนการจัดส่งวัตถุดิบ กำลังการผลิตและความสามารถในการตอบสนองของผู้ขาย

ข้อเสนอแนะด้านการจัดหา (Source) ควรมีการศึกษาข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูล (Database) ของผู้ขายและผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาจำหน่ายอย่างละเอียดก่อนทุกครั้งที่มีสินค้าตัวใหม่ และคัดเลือกผู้ขาย (Supplier) ที่ได้รับการยอมรับ มีชื่อเสียง น่าเชื่อถือ และได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ธุรกิจให้การยอมรับเชื่อถือ

3. การผลิต (Make) เป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพของวัตถุดิบที่พร้อมจำหน่ายให้สอดคล้องกับความต้องการของแผนการ กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องคือ การจัดสรรการใช้ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร ส่วนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การรับวัตถุดิบเข้ามาสู่ กระบวนการ กระบวนการของการผลิต การตรวจสอบของผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะด้านการผลิต (Make) คือ ควรมีการอบรมพนักงานเพื่อให้ความรู้ด้านการตลาด ด้านโลจิสติกส์ และความเข้าใจวิธีการดำเนินการที่ถูกต้อง อันจะทำให้เกิดการลดต้นทุนของสินค้าคงคลัง (Inventory) และเพิ่มระดับความพึงพอใจของผู้ซื้อ

4. การส่งมอบ (Delivery) เป็นกระบวนการจัดส่งสินค้าหรือบริการ รวมถึงการจัดการรับและรักษาคำสั่งซื้อ (Order) การจัดสรรผลิตภัณฑ์ไปสู่ศูนย์การจัดจำหน่าย (Distribution Center) และลูกค้า การบริหารคลังสินค้า การขนส่ง การกำหนดระยะเวลาในการส่งมอบ ช่องทางในการส่งมอบการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์จากโรงงานจนถึงศูนย์จัดจำหน่าย หรือลูกค้า เป็นต้น

ข้อเสนอแนะด้านการส่งมอบ (Delivery) คือ ควรมีการจัดส่งสินค้าโดยใช้ภาคเอกชนในการขนส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ ซึ่งจะได้รับสินค้าที่รวดเร็วกว่า อีกทั้งยังสามารถอัพเดตสถานะของรายการสั่งซื้อ เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถตรวจเช็ควันเวลาของสินค้าที่จะมาส่งมอบได้

5. การส่งคืน (Return) เป็นกระบวนการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งคืนหรือการรับ ผลิตภัณฑ์ที่ถูกส่งคืนจากลูกค้าด้วยเหตุผลใดก็ตามกระบวนการเหล่านี้ยังขยายผลไปสู่ การ สนับสนุนลูกค้าหลังจากการจัดส่งด้วย

ข้อเสนอแนะด้านการส่งคืน/ย้อนกลับ (Return) ควรมีการปรับปรุงระบบการส่งคืนสินค้า ไม่ว่าจะเกิดการแตกหักเสียหายหรือสามารถส่งสินค้าคืนได้ หากไม่พอใจในคุณภาพ โดยลดกระบวนการในการรับส่งคืนสินค้าให้เกิดความรวดเร็ว และควรมีการออกแบบระบบรับแจ้งรับส่งคืนตอบกลับการส่งสินค้าผ่านเฟสบุ๊ค เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว

6. การสนับสนุนดำเนินงาน (Enable) เป็นกระบวนการในการจัดเตรียมกฎ ข้อบังคับในการดำเนินงานประกอบธุรกิจและการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวางแผนและกระบวนการปฏิบัติการ เช่น กระบวนการทางการเงิน ทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ การขาย และกระบวนการสนับสนุนต่าง ๆ แม้กระทั่งการจัดการความเสี่ยง เป็นต้น

สรุปได้ว่าแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทาน (SCOR Model) ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการนำมาใช้พัฒนาประสิทธิภาพของโซ่อุปทาน ซึ่งเริ่มต้นจากองค์กรของตนจนขยายไปสู่ส่วนอื่นๆ ของโซ่ และการที่จะทำให้ SCOR ในองค์กรประสบความสำเร็จนั้นจำเป็นต้องอาศัยหลายปัจจัยที่สำคัญ เช่น การจัดการความเสี่ยง ความสามารถและเทคนิคในการแก้ไขปัญหา ความมีวินัยในการบริหารโครงการและเทคนิคที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดการธุรกิจอีกด้วย.

Advertisement