กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 212 สายโพนพิสัย – บึงกาฬ ตอน 1 ส่วนที่ 2 ซึ่งเป็นเส้นทางสายสำคัญที่ช่วยในการขนส่งสินค้าและบริการทั้งภายในและระหว่างประเทศ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยก่อสร้างระหว่าง กม.66+150 – กม.85+600 รวมระยะทางยาวประมาณ 19.450 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 577,232,000 บาท ปัจจุบันได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลักษณะโครงการก่อสร้าง มาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต มีรูปแบบในการก่อสร้าง 2 รูปแบบ ดังนี้

รูปแบบที่ 1 ก่อสร้างคันทางขึ้นใหม่ด้านซ้ายทาง กว้าง 11 เมตร โดยมีผิวจราจร กว้าง 3.5 เมตร 2 ช่องจราจร มีไหล่ทางด้านใน กว้าง 1.5 เมตร และไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร โดยมีร่องน้ำอยู่กลาง กว้าง 5.5 เมตร เป็นตัวแบ่งทิศทางจราจร

รูปแบบที่ 2 ก่อสร้างคันทางเดิมออกไปด้านข้างทั้งสองข้าง เป็นคันทางใหม่ กว้าง 10 เมตร ก่อสร้างผิวจราจรกว้าง 3.5 เมตร ข้างละ 2 ช่องจราจร ไหล่ทางด้านในกว้างข้างละ 0.5 เมตร และไหล่ทางด้านนอก กว้างข้างละ 2.5 เมตร โดยมีเกาะกลางกว้าง 5 เมตร

ทั้งนี้ ทางหลวงหมายเลข 212 สายโพนพิสัย – บึงกาฬ ตอน 1 ส่วนที่ 2 จะทำให้เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมระหว่าง จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ผู้ใช้ทางมีความปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัดหนองคาย ทำให้ชุมชนบริเวณ 2 ข้างทาง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กรมทางหลวง ขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมทาง หากท่านไม่ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ แขวงทางหลวงหนองคาย โทร 0-2354 6668 – 75 ต่อ 41603 หรือ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

Advertisement