รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ด้วยการพัฒนาพื้นที่บริเวณเขตการค้าชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนให้มีความเจริญมากขึ้น ซึ่งได้ประกาศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 10 พื้นที่ขึ้นมา รวมถึงออกมาตรการสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนต่าง ๆ

ในส่วนของกรมธนารักษ์ก็ได้จัดพื้นที่ของรัฐมาใช้ประโยชน์ในโครงการนี้เช่นกัน ด้วยการให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กนอ. และภาคเอกชน มีสิทธิเช่าที่ดินราชพัสดุได้ตามสัญญา ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกำหนด 

ล่าสุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กนอ. ลงนามทำสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะเดา จังหวัดสงขลา พื้นที่ประมาณ 629 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่พัฒนาระยะที่ 1 จากเป้าหมายกำหนดไว้กว่า 900 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา มีระยะเวลาการเช่าที่ดิน 50 ปี

คุณวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการ กนอ. กล่าวว่า อัตราค่าเช่าที่ดินใน 5 ปีแรกอยู่ที่ 17,623,900 บาทต่อปี และจะปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ในทุก 5 ปี โดยใน 5 ปีแรกจะปลอดค่าธรรมเนียม และหลังจากปีที่ 5 จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 188 ล้านบาทต่ออายุสัญญา 50 ปี ซึ่งเป้าหมายหลักของการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ก็เพื่อสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้มากขึ้น ให้เป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพ
แผนพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา ถือเป็น 1 ในพื้นที่เป้าหมายของรัฐบาลที่ กนอ. จะพัฒนารองรับการลงทุนที่เกิดขึ้นใหม่ ปัจจุบันโครงการทั้งหมดได้ดำเนินการศึกษาออกแบบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้จัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม หรือ อีไอเอแล้วเช่นกัน ผ่านกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และอยู่ระหว่างการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คาดจะได้ข้อสรุปใน 2 เดือนนี้ เพื่อเดินหน้าพัฒนาโครงการฯอย่างเร็วในต้นปี 2561 มูลค่าของการลงทุนนิคมฯ เต็มโครงการ 900 ไร่ จะอยู่ที่ 1500 ล้านบาท พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว จะสามารถรองรับ 11 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาลด้วย อาทิ อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร และการถนอมอาหาร กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทั้งหมดนี้ นับว่าจะสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นทั้งในพื้นที่ภาคใต้และยังส่งผลดีต่อประเทศในอนาคตด้วย

Advertisement