กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินโครงการขยายทางหลวงหมายเลข 3138 สาย อ.บ้านบึง – ทางหลวงหมายเลข 331 อ.บ้านค่าย ตอน 3 ช่วยให้การคมนาคมขนส่งสินค้าภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้า และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

คุณจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และโฆษกกระทรวงฯ กล่าวว่า ทล. โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3138 สาย อ.บ้านบึง – ทางหลวงหมายเลข 331 อ.บ้านค่าย ตอน 3 แล้วเสร็จ โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการที่ กม.0+000 – 18+200 อยู่ในพื้นที่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตและผิวทางคอนกรีต ความกว้างช่องจราจรละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร มีเกาะกลางแบบยก (RAISED MEDIAN) ความกว้าง 5.1 เมตร เพื่อแบ่งทิศทางการจราจรอย่างชัดเจน แบบมีทางเดินเท้าในช่วงต้นโครงการฯ ระหว่าง กม.0+000 – 1+500 พร้อมทั้งติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 3138 สาย อ.บ้านบึง – ทางหลวงหมายเลข 331 อ.บ้านค่าย ตอน 3 ระยะทาง 18.2 กิโลเมตร เป็นทางหลวงที่มีความสำคัญของ จ.ชลบุรี โดยมีนิคมอุตสาหกรรมและการขนส่งสินค้าไปสู่ผู้บริโภค ทำให้มีปริมาณการใช้เส้นทางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ถนนเสียหายเป็นช่วง ๆ จากข้อมูลการสำรวจปริมาณการจราจร โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ทล. ในปี 2556 มีปริมาณการจราจรเฉลี่ย 10,915 คัน/วัน ทล. ได้ดำเนินการก่อสร้างขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 4 ตอน ระยะทางก่อสร้างรวม 68 กิโลเมตร

Advertisement