รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ปลื้มยอดผู้โดยสารเติบโต มุ่งเน้นอำนวยความสะดวก และสร้างความประทับใจให้ในการให้บริการ พร้อมเตรียมแผนงานรองรับความต้องการใช้บริการของผู้โดยสารที่มีอัตราสูงขึ้นในอนาคต

คุณวิสุทธิ์ จันมณี กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท รถไฟฟ้า ร... จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยว่า บริษัทได้ดำเนินงานตามแผนงาน และนโยบายต่าง ๆ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร และรองรับความต้องการใช้บริการของผู้โดยสาร ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

โดยด้านการให้บริการเดินรถ และการซ่อมบำรุงได้ดำเนินการซ่อมบำรุงใหญ่ตามวาระ (Overhaul) ซึ่งขณะนี้เสร็จสิ้นไปแล้ว 2 ขบวน กำลังดำเนินการซ่อมบำรุงขบวนที่ 3 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกขบวนทั้งสิ้นประมาณช่วงเดือนมีนาคม 2561 รวมทั้งดำเนินการติดตั้งพัดลมระบายอากาศใน 6 สถานี คือ สถานีพญาไท, สถานีราชปรารภ, สถานีมักกะสัน , สถานีรามคำแหง , สถานีบ้านทับช้าง และสถานีลาดกระบัง เพื่อช่วยระบายความร้อนให้แก่ผู้โดยสารบนชั้นชานลา

ทางด้านความปลอดภัย บริษัทมีการดำเนินการเพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้บริการให้แก่ผู้โดยสาร โดยมีมาตรการต่างๆ ทั้งการรักษาความปลอดภัยและการจราจร รวมทั้งโครงการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาล และวันหยุดยาวตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม อาทิ ช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลที่มีประชาชนเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการเดินรถ และมีการนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ซึ่งเป็นหลักบริหารคุณภาพระดับสากลมาใช้ในการซ่อมบำรุง เพื่อให้การดำเนินงานมีมาตรฐาน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทที่มุ่งมั่นเพื่อเป็นผู้นำในการให้บริการ และปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้าที่มีมาตรฐานในระดับสากล

จากการดำเนินงานตามแผนงาน และนโยบาย เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก และสร้างความประทับใจ ในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร ทำให้จำนวนผู้โดยสารของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มียอดผู้โดยสารเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทำลายสถิติยอดผู้โดยสารสูงสุดต่อหนึ่งเดือนไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา จำนวน 1,989,031 คน”

ด้วยจำนวนผู้โดยสารที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้เตรียมแผนงานสำหรับรองรับกับความต้องการใช้บริการที่มีมากขึ้นในอนาคต เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและสร้างความประทับใจในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร โดยภายหลังจากดำเนินการซ่อมบำรุงใหญ่ (Overhaul) เสร็จสิ้น ได้เตรียมปรับตารางการเดินรถให้มีความถี่เพิ่มขึ้นจากเดิมทุก 10 นาที เป็น 8.30 นาที รวมทั้งปรับเปลี่ยนภายในตู้บรรทุกสัมภาระของขบวนรถไฟฟ้าด่วน จำนวน 4 ตู้ เพื่อให้สามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารได้มากขึ้น พร้อมเตรียมติดตั้งประตูกั้นชานชาลาใน 7 สถานี เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้บริการของผู้โดยสาร โดยมีกำหนดเริ่มต้นติดตั้งในเดือนธันวาคม 2560 และเตรียมดำเนินการสร้างห้องน้ำสำหรับผู้โดยสารเพิ่มเติมที่สถานีหัวหมาก และสถานีลาดกระบัง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงเดือนกันยายนปี 2561

รวมทั้งบริษัทยังได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนน และระบบราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พัฒนาระบบตรวจวัดการสั่นสะเทือนของรถไฟฟ้าอัจฉริยะแบบฝังบนตัวรถไฟฟ้า เพื่อการประเมินความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และสภาพทางวิ่ง รวมถึงพัฒนาโปรแกรมสำหรับอ่านค่าสภาพทางวิ่งแบบ Real Time ผ่านระบบ Cloud Network ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยให้รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้โดยสารมากขึ้น และสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ที่มีการนำเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเข้ามาใช้ในงานปฏิบัติการเดินรถ และซ่อมบำรุง

ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าด้วยแผนงานที่เตรียมไว้จะช่วยรองรับกับความต้องการใช้บริการ และช่วยอำนวยความสะดวก รวมทั้งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ได้เป็นอย่างดี”

Advertisement