กรมทางหลวง ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม สะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 309 สี่แยกวังน้อย – ต่อทางของเทศบาลพระนครศรีอยุธยา ที่ กม.20+321 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรมทางหลวง โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน ดำเนินการศึกษา “การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม สะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 309 สี่แยกวังน้อย – ต่อทางของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ที่ กม.20+321 จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นจุดอันตรายที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้บ่อยครั้ง เพื่อประสิทธิภาพด้านจราจรและอำนวยความปลอดภัยในการเดินทาง กรมทางหลวงจึงมีนโยบายแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการออกแบบเป็นทางต่างระดับเพื่อให้การจราจรบริเวณจุดตัดไหลอิสระ จากการตรวจสอบพื้นที่โครงการพบว่ามีแหล่งมรดกโลก โบราณสถาน และแหล่งโบราณคดี จำนวน 202 แห่ง ในรัศมี 2 กิโลเมตร จึงต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะพานลอยข้ามทางรถไฟ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำหรับรูปแบบโครงการ จุดตัดทางรถไฟอยู่บนทางหลวงหมายเลข 309 ที่ กม.20+321 ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลไผ่ลิง ตำบลหัวรอ ตำบลหอรัตนไชย ตำบลกะมัง และตำบลคลองสวนพลู แบ่งแนวเส้นทางโครงการออกเป็น 2 แนว ดังนี้

1. แนวเส้นทางโครงการที่ 1 ออกแบบเป็นสะพานรูปกล่องสำเร็จ ขนาด 1 ช่องจราจร ความกว้าง 5.5 เมตร ความยาว 275 เมตร เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างทางหลวงหมายเลข 309 กับถนนเลียบทางรถไฟด้านทิศใต้ เพื่อไปยังวัดพนัญเชิง

2. ออกแบบเป็นสะพานขนาด 1 ช่องจราจร ความกว้าง 5 เมตร ความยาว 235 เมตร เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างถนนเลียบทางรถไฟด้านทิศเหนือกับทางหลวงหมายเลข 309 ไปยังทางหลวงหมายเลข 32

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่าง การจัดเตรียมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนจะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ เพื่อให้การพัฒนาโครงการเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่โครงการน้อยที่สุด ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง โทร.0-2354-6777 หรือ www.overpass-railway.com

Advertisement