กรมทางหลวงชนบท (ทช.) สนับสนุนสายทางเข้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอและอำนวยความสะดวกความปลอดภัยให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมสนับสนุนงานโครงการหลวง

คุณพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ภารกิจสำคัญประการหนึ่งของกรมทางหลวงชนบท คือการสร้างเส้นทางเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงทางภาคเหนือ นับเป็นความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการสร้างเส้นทางในพื้นที่โครงการหลวง

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ เป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งที่ 39 โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างอาชีพและแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนให้แก่ชาวไทยภูเขา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มูลนิธิโครงการหลวงจึงขอให้กระทรวงคมนาคมปรับปรุงเส้นทางเข้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จำนวน 2 เส้นทาง ได้แก่

1) เส้นทางสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 (แม่สอด – แม่สะเรียง) จากบ้านไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลขะเนจือ อำเภอแม่ระมาด – ศูนย์เลอตอ ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร และ

2) เส้นทางสายบ้านแม่ตื่นน้อย ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ – ศูนย์เลอตอ ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร

โดย ทช. พิจารณาแล้วเห็นว่าการปรับปรุงทางเข้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอมีความจำเป็นต้องดำเนินการโดยเร็ว จึงได้ปรับแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (2560 – 2564) ในส่วนปีงบประมาณ 2561 เพื่อดำเนินการปรับปรุงเส้นทางช่วงที่มีความสำคัญลำดับแรก คือ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 (แม่สอด – แม่สะเรียง) จากบ้านไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลขะเนจือ อำเภอแม่ระมาด – ศูนย์เลอตอ ระยะทาง 44.584 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ 257.1559 ล้านบาท แบ่งเป็น งบประมาณปี 2561 จำนวน 51.4311 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 205.7248 ล้านบาท โดยมีรูปแบบการปรับปรุงเส้นทางตามมาตรฐานถนนหลวงภูเขา ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 – 5 เมตร ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ โดยหลีกเลี่ยงการตัดฟันต้นไม้ใหญ่ข้างทางเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม ตามธรรมชาติไว้ให้มากที่สุด ปัจจุบันได้ดำเนินการสำรวจออกแบบแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการจัดจ้างเพื่อหาผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างต่อไป

สำหรับเส้นทางในส่วนที่เหลือ ถนนสายบ้านแม่ตื่นน้อย ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ – ศูนย์เลอตอ ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ซึ่งมีความสำคัญลำดับรองลงมา ทช.ได้ปรับแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (2560 – 2564) ในส่วนปีงบประมาณ 2562 วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 250 ล้านบาท เพื่อดำเนินการปรับปรุงเส้นทางส่วนที่เหลือต่อไป

Advertisement