ตลอด 3 วันจัดงาน BUS & TRUCK ’17 ระหว่างวันที่ 2-4 .. 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ได้รับการตอบรับเข้าร่วมเยี่ยมชม และศึกษาดูงานจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หลากหลายองค์กร

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับรถบัส รถบรรทุก อะไหล่ GPS ยาง น้ำมันหล่อลื่น และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งจะนำไปเป็นข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ไปรายงานให้กับองค์กร นั้น ๆ ได้รู้ลึก รู้จริง เกี่ยวกับวงการโลจิสติกส์

สำหรับหน่วยงานที่เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน BUS & TRUCK ’17 นั้น ประกอบด้วย กรมการขนส่งทหารบก, กรมสรรพาวุธทหารบก, ธนาคารเกียรตินาคิน, บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทีมข่าว BUS & TRUCKได้สอบถามถึงเหตุผลที่เข้ารวมดูงานจากกรมการขนส่งทหารบก แจ้งว่า ต้องการดูสินค้าเกี่ยวกับโลจิสติกส์ ไม่ว่าจะเป็นรถบัส รถบรรทุก อะไหล่ GPS ยาง น้ำมัน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับวงการขนส่ง เพื่อนำไปปรับปรุงดูแลรถใหญ่ของทางทหาร ตรงนี้ ทางผู้ร่วมแสดงสินค้าในงาน BUS & TRUCK ’17 ได้ให้คำแนะนำและให้ความรู้ในตัวผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี และถือเป็นการจัดงานที่ตรงกลุ่มขนส่ง และโลจิสติกส์เป็นอย่างมาก

ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ส่งให้นักเรียนได้ลงพื้นที่ดูงานโลจิสติกส์ของจริง เพื่อนำไปต่อยอดในการเรียนการสอน และการทำรายงาน เพราะนักเรียนในภาคโลจิสติกส์นี้ จะเป็นอนาคตของชาติต่อไปในอนาคต และอาจจะเป็นผู้สานต่องานโลจิสติกส์ต่าง ๆ ภายในประเทศด้วย

จึงถือได้ว่า งาน BUS & TRUCK สามารถตอบโจทย์ให้กับคนโลจิสติกส์ และคนขนส่งอย่างแท้จริง เพราะมาเพียงงานเดียวสามารถเลือกซื้อ เลือกชม เลือกศึกษาดูงานได้ด้วย แล้วพบกันใหม่กับงาน BUS & TRUCK ’18 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 .. 2561 ณ ไบเทค กรุงเทพฯ

 

Advertisement