กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ร่วมกับ สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยและสมาคมการค้าโลจิสติกส์และผู้ค้าอาเซียน แถลงข่าวการจัดงาน ASEAN Logistics & Purchasing Expo 2018 พร้อมกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “นโยบายการขนส่งทางถนนและความร่วมมืออาเซียน” ทิศทางก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

คุณสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกและกระทรวงคมนาคมได้กำหนดนโยบายและแนวทางเพื่อยกระดับสร้างมาตรฐานการขนส่งในรูปแบบต่างๆ ขึ้น ตอบสนองนโยบายด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของรัฐบาลในยุค Thailand 4.0 ซึ่งเน้นการขับเคลื่อนระบบขนส่งในภาพรวม สู่การเป็นศูนย์รวมและเชื่อมโยงโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ทั้งด้านมาตรฐานการบริการหรือบริหารจัดการ, มาตรฐานการขนส่งที่ปลอดภัย และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ, มาตรฐานเรื่องอัตราค่าบริการ และต้นทุนในการดำเนินธุรกิจที่ต่ำกว่า, การสร้างโครงข่ายและเครือข่ายเชื่อมโยงด้านบริการในกลุ่มภูมิภาค, การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และลดต้นทุนที่เกิดจากการขนส่ง และการพัฒนามาตรฐานผู้ประกอบการไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

โดยที่ผ่านมาผู้ประกอบการไทยมีความสามารถและความคล่องตัวในการบริหารจัดการเป็นอย่างดี ภาครัฐเพียงให้การสนับสนุนเครื่องมือในการแข่งขันเพิ่มเติม อาทิ การสนับสนุนผู้ประกอบการให้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งสามารถขับเคลื่อนกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังได้ดำเนินการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของไทย พ.. 2558-2565 ประกอบด้วย โครงการนำร่อง 2 แห่ง คือศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย และศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม สถานีขนส่งสินค้าจังหวัดชายแดน 9 แห่ง (เชียงราย, ตาก, หนองคาย, มุกดาหาร, สระแก้ว, ตราด, กาญจนบุรี, สงขลา, นราธิวาส) และสถานีขนส่งสินค้าเมืองหลัก 8 แห่ง (เชียงใหม่, นครสวรรค์, พิษณุโลก, ขอนแก่น, อุบลราชธานี, นครราชสีมา, ปราจีนบุรี, สุราษฎร์ธานี)

ทั้งนี้ สำหรับการจัดงาน ASEAN Logistics & Purchasing Expo 2018 ทางสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย และสมาคมการค้าโลจิสติกส์และผู้ค้าอาเซียน มีกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2561 Hall 4 อิมแพคเมืองทองธานี เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ เจรจาการค้าการลงทุน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการลงทุน ผู้ประกอบการค้า ผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการระบบโลจิสจิกส์ ของประเทศไทย กับประเทศในกลุ่มอาเซียน และสาธารณรัฐประชาชนจีน

Advertisement