นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ดังที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การขนส่งนั้นเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ถือได้ว่าการขนส่งทางบกนั้นเป็นกลไกสำคัญที่จะสามารถเชื่อมต่อไปยังการขนส่งในรูปแบบอื่น ๆ ส่งผลให้เกิดระบบการขนส่งครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ ที่จะพัฒนาระบบการขนส่งและระบบเศรษฐกิจให้ก้าวหน้าก้าวไกลมากยิ่งขึ้น

สมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน เป็นหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อมวลสมาชิก และเพื่อส่วนรวมมาโดยตลอด ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารและสมาชิกทุกท่านที่ได้ช่วยกันผลักดันและพัฒนาภาคการขนส่งของภาคอีสานให้มีความก้าวหน้า มั่นคงมาจนถึงปัจจุบัน ในโอกาสที่สมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน ได้ดำเนินงานมาครบ 17 ปี ผมขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของสมาคมและหวังว่าท่านจะเป็นองค์กรที่เข้มแข็งเช่นนี้สืบไป

ด้าน คุณวิเชียร จันทรโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในพิธีเปิด “การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน” ดังที่ทราบกันดีว่า ในปัจจุบันนี้การขนส่งนั้นเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพราะหากไม่มีการขนส่ง ก็จะไม่เกิดสินค้าต่าง ๆ มากมายให้ผู้คนได้พบเห็นกัน การที่สินค้าจะแพร่กระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ได้ และเกิดเป็นการสร้างเศรษฐกิจที่ดีได้นั้น ก็ต้องอาศัยการขนส่งด้วยกันทั้งสิ้น ถือได้ว่าการขนส่งทางบกนั้นเป็นกลไกสำคัญที่จะสามารถเชื่อมต่อไปยังการขนส่งในรูปแบบอื่น ๆ ส่งผลให้เกิดระบบการขนส่งครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ

กระผมขอชื่นชมและขอบคุณคณะผู้บริหาร กรรมการ และสมาชิกของสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสานทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจบริหารสมาคม และจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีขึ้นในทุกๆ ปี ซึ่งในปีนี้ก็จัดขึ้นมาเป็นปีที่ 17 แล้ว ซึ่งในการจัดงานทุก ๆ ครั้ง ทางสมาคมฯ ก็ได้นำเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ ในระบบขนส่งที่เป็นประโยชน์ให้กับพวกเราเสมอมา ท้ายนี้ ผมขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของสมาคมและหวังว่าท่านจะเป็นองค์กรที่เข้มแข็งเช่นนี้สืบไป และขอฝากสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน ในการพัฒนาระบบการขนส่งของภาคอีสานให้ก้าวไกลมากยิ่งขึ้นต่อไป

ด้าน คุณภิญโญ มานะเสถียร ประธานจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน กล่าวว่า งานประชุมปีนี้ ภายใต้ชื่องานว่า 17 ปี อีสานแข็งแกร่ง ด้วยแรงสามัคคี” โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสานนั้น ก็เพื่อให้สมาชิกของสมาคมฯ ได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิกและผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ประกอบการและสมาชิก รวมไปถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งต่างๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน รวมถึงเป็นการช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจภาคการขนส่งในจังหวัดนครราชสีมาอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมที่สำคัญภายในงานในปีนี้ ได้แบ่งเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ ส่วนที่ 1 งานมหกรรมยานยนต์โลจิสติกส์ 2017 ส่วนที่ 2 งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาคมขนส่งทั่วประเทศ

และส่วนสุดท้ายของงาน เป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อให้สมาชิกและท่านผู้มีเกียรติทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงผู้สนับสนุนการจัดงานได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ พูดคุยและสนุกสนานรวมกัน ซึ่งในปีนี้ทางสมาคมได้จัดงานในรูปแบบของรำวงย้อนยุค เพื่อให้ทุกท่านได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่ ทางสมาคมฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติจากหลาย ๆ ภาคส่วนซึ่งให้การสนับสนุนและมีสัมพันธภาพอันดีต่อสมาคมเสมอมา ได้ ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีในวาระที่สมาคมจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีในครั้งนี้

ขณะที่ คุณพีระพล บุญชิณวงศ์ นายกสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน กล่าวว่า ตนพร้อมกับคณะกรรมการบริหารชุดใหม่และสมาชิก ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ให้การสนับสนุนสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสานของเราด้วยดีเสมอมา สมาคมฯ ของเราจะไม่สามารถเติบโตและแข็งแกร่งได้อย่างทุกวันนี้ ถ้าขาดแรงสนับสนุนจากทุก ๆ หน่วยงาน รวมถึงมวลสมาชิกของเราด้วย ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 “17 ปี อีสานแข็งแกร่ง ด้วยแรงสามัคคี” นี้ ขอฝากคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ ที่จะเข้ามาพัฒนาสมาคมฯ ให้ก้าวต่อไปข้างหน้า ตนและทีมบริหารสัญญาว่าจะนำพาสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสานของเราให้ก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่ง

Advertisement