องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จับมือ 3 หน่วยงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการสาธิตและประเมินผลการใช้งานรถโดยสารไฟฟ้านำร่องในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระหว่าง ขสมก.กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

คุณประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ขสมก. เปิดเผยว่า ด้วยปัจจุบัน ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินโครงการจัดหารถโดยสารใหม่ที่มีคุณภาพมาให้บริการประชาชน ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญถึงการลดการปล่อยมลพิษทางอากาศในภาคขนส่งจึงมีการสนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนาการผลิต และการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ซึ่งหนึ่งในมาตรการที่สำคัญคือ การมอบหมายให้ ขสมก. พิจารณาการใช้รถโดยสารไฟฟ้ามาวิ่งให้บริการประชาชน เพื่อเป็นพลังงานทางเลือก และช่วยลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม ขสมก. จึงร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำรถโดยสารไฟฟ้าของบริษัท Edison Motor จำกัด จำนวน 1 คัน มาทดลองวิ่งในเส้นทางเดินรถของ ขสมก. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของรถโดยสาร และศึกษาข้อมูลการใช้พลังงาน ผลการศึกษาของโครงการจะเป็นประโยชน์กับ ขสมก. ในการวางแผนเส้นทางเดินรถโดยสารไฟฟ้าในอนาคต นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังเป็นต้นแบบให้ประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญของการลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ และเล็งเห็นถึงประโยชน์ในการใช้รถโดยสารไฟฟ้าอีกด้วย

การทดลองเดินรถโดยสารไฟฟ้าครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตและการใช้รถโดยสารไฟฟ้าในประเทศไทย” ซึ่งดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ University of Ulsan, Korean Automotive Technology Institute (KATECH) และ บริษัท Edison Motor จำกัด (ประเทศเกาหลีใต้) โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ Korean Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP) ประเทศเกาหลีใต้ รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการไทย 4 ราย ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตรถโดยสารไฟฟ้าที่มีโครงสร้างน้ำหนักเบา ได้แก่ บริษัท คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท เอกวัตร (1994) จำกัด, บริษัท บัส แอนด์ ทรัค จำกัด และ บริษัท พี แอล ที กรีนส์ จำกัด

Advertisement