โดย…สวนเลน

กรมเจ้าท่า จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 เพื่อระดมความคิดเห็นเชิงพื้นที่ เรื่อง “ แนวทางการพัฒนากิจการ พาณิชยนาวีไทย” โครงการศึกษาเพื่อยกระดับศักยภาพกองเรือพาณิชย์ไทยรองรับตลาดการขนส่งทางทะเลร่วมอาเซียน

คุณสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) ในฐานะรองประธานกรรมการกำกับการศึกษาโครงการฯ เปิดเผยว่า จากการที่ประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด (Open Economy) ทำให้การค้าระหว่างประเทศเป็นกลไกที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาและเติบโตของระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการค้าระหว่างประเทศส่วนใหญ่จะใช้การขนส่งทางทะเลเป็นหลักเนื่องจากสามารถขนส่งสินค้าได้ปริมาณมากและมีต้นทุนต่อหน่วยต่ำกว่าการขนส่งรูปแบบอื่น ๆ โดยมีสัดส่วนปริมาณการขนส่งมากกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณการค้าระหว่างประเทศทั้งหมด

เมื่อพิจารณาสัดส่วนกองเรือที่รับขนสินค้าเข้าออกจากประเทศไทย พบว่า มีกองเรือพาณิชย์ไทยเพียงร้อยละ 9 ที่ให้บริการ ซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดในการให้บริการรับส่งสินค้าทางทะเล โดยสถิติข้อมูลกองเรือพาณิชย์ของ UNCTAD Review of Maritime Transport พบว่ากองเรือพาณิชย์ไทยมีขนาดระวางบรรทุกเป็นลำที่ 6 ของกลุ่มประเทศอาเซียน ในขณะที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าโลก การเปิดเสรีการค้า (Free Trade Agreement) การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ค้าหลักมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงเป็นผลให้ปริมาณการค้าระหว่างประเทศโดยการขนส่งทางทะเลเพิ่มสูงขึ้น การขนส่งสินค้าทางทะเลของไทยจึงต้องพึ่งพาเรือต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ประเทศไทยสูญเสียรายได้จากค่าระวางของการขนส่งสินค้าจำนวนมหาศาล

กรมเจ้าท่า ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนากองเรือพาณิชย์ไทยและกิจการอื่นที่เชื่อมโยง เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการศึกษาเพื่อยกระดับศักยภาพและเพิ่มบทบาทกองเรือพาณิชย์ไทยรองรับตลาดการขนส่งทางทะเลร่วมอาเซียน ภายใต้สภาพแวดล้อม ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอกและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินนโยบาย กำหนดทิศทาง และกรอบการดำเนินการสำหรับวางรากฐานในการพัฒนาและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการเดินเรือ การขนส่งทางทะเลและบริการอื่นที่เชื่อมโยงให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มศักยภาพการให้บริการ สร้างโอกาสการขยายตัวทางธุรกิจเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบริการทางเรือและนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านพาณิชยนาวีในภูมิภาคอาเซียน

ด้วยเหตุนี้ กรมเจ้าท่าจึงได้จัดการสัมมนาขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ให้เกิดการดำเนินการพัฒนากองเรือพาณิชย์ไทยและกิจการพาณิชยนาวีที่เกี่ยวเนื่อง มีกรอบการดำเนินงานและแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนอีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อรองรับกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสนับสนุนหลักการการเป็นตลาดการขนส่งทางทะเลร่วมอาเซียน (ASEAN Single Shipping Market) รวมถึงแผนแม่บทว่าด้วยการเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity) มีแนวทาง หรือให้สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขนาดกองเรือพาณิชย์ไทย รวมทั้งการขยายเส้นทางการให้บริการขนส่งทางทะเลต่าง ๆ ของไทย สร้างโอกาสการขยายตัวทางธุรกิจ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการบริการทางเรือและนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านพาณิชยนาวีในภูมิภาคอาเซียน

Advertisement