โดย…สวนเลน

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) และ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม โดยตระหนักถึงความสำคัญในมาตรฐานงานวิศวกรรม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบการจัดการศึกษา สายวิชาการ สายวิชาชีพ และฝึกอบรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและที่เกี่ยวข้อง อันจะเพิ่มพูนความรู้ได้อย่างกว้างขวาง และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ โดยมี นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดี ทช. และ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสมาคม วสท. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ในการนี้ มีผู้บริหารกรมทางหลวงชนบท และผู้แทน วสท. ส่วนภูมิภาค ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ กรมทางหลวงชนบท บางเขน กรุงเทพฯ
         
คุณพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า สำหรับภารกิจเร่งด่วน กรมทางหลวงชนบทจะร่วมกับ วสท. ทั้ง วสท.ส่วนกลาง และ วสท. ส่วนภูมิภาค ทั้ง 4 ภาค พัฒนาผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ของกรมทางหลวงชนบท เพื่อให้เป็นหนึ่งในบุคลากรหลักสำหรับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งประกอบด้วยผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับกลาง (Auditor) และผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับอาวุโส (Senior Auditor)

รวมไปถึงพัฒนาบุคลากรของผู้รับจ้างก่อสร้าง กลุ่มที่ปรึกษาด้านสำรวจออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง ที่ทำงานร่วมกับกรมทางหลวงชนบท ให้สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางของกรมได้ เพื่อให้การทำงานสอดคล้องกับแนวทางของกรมทางหลวงชนบทนอกเหนือจากการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบทยังได้พัฒนาระบบ Road Safety Audit System (RSAS) สำหรับใช้ประเมินความปลอดภัยของทางหลวงชนบทตามวิธีการสากล เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัย ของกรมทางหลวงชนบท เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้

ทั้งนี้ เพื่อให้การบูรณาการของทั้ง 2 หน่วย มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันจึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้ใช้ทางหลวงชนบทต่อไป

Advertisement